Opole, 20.04.2018

 

Protokół z wyboru Wykonawcy/Wykonawców świadczących usługę diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Protokół z wyboru znajduje się w sekcji z plikami do pobrania 

 

Zapytanie ofertowe numer 03/7.3/2018/DFS dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców świadczących usługę diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych  w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

 

 

Informacje ogólne:

Zamawiający:
Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184
45-310 Opole
NIP: 756-10-31-378
REGON: 530940543
KRS: 0000076267

Data publikacji:  11.04.2018r.

Termin składania oferty:  12.04.2018r. – 18.04.2018r.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia: Zapytanie nr 03/7.3/2018/DFS dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców świadczących usługę diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych dla uczestników projektu,
mającą wskazać zakres pomocy, jakiej należy im udzielić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w tym zdiagnozowanie ich indywidualnych potrzeb szkoleniowych i doradczych),w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” realizowanego w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

85312320-8 Usługi doradztwa

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.04.2018r.

Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:  Kluczbork i Opole.
Zakłada się, że spotkania będą odbywać się jednocześnie w dwóch  miejscach w tym samym czasie.

Obszar realizacji zamówienia: województwo opolskie

Opis: przedmiotem zamówienia jest zdiagnozowanie indywidualnych, specyficznych potrzeb szkoleniowych i doradczych uczestników projektu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Na zakończenie usługi: dla każdego uczestnika sporządzona zostanie diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych oraz jeden zbiorczy raport z przeprowadzonych diagnoz.

Do udziału w diagnozach przewidziano 55 osób ( maksymalnie 58 uczestników).

 1. Zakres czasowy realizacji usługi: 1 godzina zegarowa /uczestnika
 2. Ilość przeprowadzonych diagnoz: do 58
 3. Termin realizacji usługi: kwiecień 2018

Zamawiający nie zapewnia sprzętu komputerowego (komputera i projektora multimedialnego)
i oprogramowania niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania własnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
w szczególności:

 • dysponować kadrą (minimum 3 osoby realizujące diagnozy), która posiada wykształcenie wyższe,
 • dysponować kadrą, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług o podobnym zakresie,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych oraz status osoby niekaranej za przestępstwa gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z udziału
w postępowaniu.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

-  Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kadry mającej być zaangażowanej w  
    realizację usługi,

- Potwierdzenie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego kadry w realizacji usługi przeprowadzenia diagnoz potrzeb szkoleniowo-doradczych lub innych usług o podobnym zakresie: zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/umowa cywilnoprawna lub referencje;

-    CV kadry mającej być zaangażowanej w realizację usługi,

- Oświadczenia kadry o zdolności do czynności prawnych oraz statusie osoby niekaranej za przestępstwa  gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w przedłożonych dokumentach.

 

Kryteria oceny oferty
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

 

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena brutto *

50%

50 pkt.

Doświadczenie

50%

50 pkt.

 

*Cena brutto to cena, jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 1. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 50 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

 1. Doświadczenie

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie:

 1. średnia liczba lat doświadczenia w świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszego zapytania[1] przy czym punktowane będą lata doświadczenia powyżej wymagane minimum (2 lata). Zamawiający przyzna 25 pkt za każdy następny rok doświadczenia, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 50 (czyli 4 lata doświadczenia):

25 pkt –  3 lata doświadczenia;

50 pkt –  4 lata doświadczenia;

 

Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.

Oferta musi zawierać:

- Dane oferenta,

- Proponowaną kwotę brutto za 1 godzinę diagnozy,

- Informację o liczbie lat doświadczenia kadry mającej być zaangażowanej do realizacji zlecenia,

- Podpis oferenta,

- Aktualne i podpisane CV kadry mającej potencjalnie realizować zlecenie,

- Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie kadry zaangażowanej
do realizacji zlecenia,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru załączonego do zapytania),

- Załączniki wymienione w niniejszym zapytaniu (wykaz doświadczenia w formie tabelarycznej wraz z potwierdzeniem doświadczenia załączając zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/ umowę cywilnoprawną lub referencje; oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz status osoby niekaranej za przestępstwa gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub listem poleconym/ kurierem albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.04.2018r. do godziny 15.00. Decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe

 1. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie usługi.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 5. Termin związania ofertą: 14 dni kalendarzowych.
 6. W przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 8. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie
  (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
 10. Wszystkie pozyskane dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzebę niniejszego zapytania ofertowego, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym (załącznik nr 1).
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( załącznik nr 2).

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 03/7.3/2018/DFS

dnia ……......…. 2018 r.

FORMULARZ OFERTOWY nr 03/7.3/2018/DFS

dotyczący wyboru Wykonawcy świadczącego usługę diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych
w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Dane oferenta:

Imię i nazwisko/nazwa firmy:

 

 

Województwo: .

 

 

Kod pocztowy: .

 

 

Miejscowość:

 

 

Ulica:

 

 

Numer domu:

 

 

e-mail do kontaktu:

 

 

Telefon do kontaktu:

 

 

NIP:

 

 

REGON (w przypadku firmy):

 

 

 

Oferta

Kwota brutto (w tym: słownie zł)

Cena usługi za 1 godzinę diagnozy

 

 

Średnia liczba lat doświadczenia (zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami)

 

 

 

Oświadczenie:

1) Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

2) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

3) Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.

4) Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.

5) Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające
z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

6) Oświadczam, iż nie jestem/jestem[2] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji RPOWO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).

7) Oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………

          (data i podpis oferenta)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 03/7.3/2018/DFS

 

 

……………………………..…………………………………………..

Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć oferenta)

Miejscowość,  data  ………………………  

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ w WYKONANIU ZAMÓWIENIA
nr 03/7.3/2018/DFS

dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych   
w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
Działanie 7.3 RPO WO 2014-2020

Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

Doświadczenie (liczba lat)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

          

Do wykazu dołączam kopie dowodów (zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/umowę cywilnoprawną/referencje) potwierdzające doświadczenia w przeprowadzaniu diagnoz potrzeb szkoleniowych/usług o podobnym zakresie.

 

......................................................................

Pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych
                                                                                        do reprezentowania oferenta)

 

[1] Średnia liczona, jako suma lat doświadczenia mającej być zaangażowanej do realizacji usługi kadry osób (3 doradców) podzielona przez liczbę tych osób.

[2] W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez Zamawiającego.

 

 

Wersja edytowalna ogłoszenia wraz z załącznikami w formacie Word znajduje się po lewej stronie ogłoszenia

Załączniki

© 2023 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.