Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
 •  
 •  
 •  

 

Opole, dnia 30.03.2018 r.

Zapytanie[1] numer 02/7.3/2018/DFS
dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców świadczących usługę szkoleniową
w ramach wniosku o dofinansowanie
„Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Informacje ogólne:

Zamawiający:
Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184
45-310 Opole
NIP: 756-10-31-378
REGON: 530940543
KRS: 0000076267

Data publikacji:  30.03.2018r.

Termin składania oferty:  31.03.2018r. – 09.04.2018r.

 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia: Zapytanie nr 02/7.3/2018/DFS dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe dla osób biorących udział w projekcie, mających rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.05.2018r.

Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:

- sale szkoleniowe, wybrane w toku osobnego postępowania, na terenie Kluczborka

Obszar realizacji zamówienia: województwo opolskie

Opis: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej dla uczestników projektu mających rozpocząć działalność gospodarczą.

Do udziału w szkoleniu przewidziano 55 uczestników. Szkolenia odbędą się w dwóch grupach szkoleniowych.

Szkolenie musi być zrealizowane przez minimalnie 5 a maksymalnie 8 trenerów, posiadających niezbędne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o poniżej tematyce:

 1. Rejestrowanie własnej firmy (czas trwania szkolenia: 8 godz.)
 2. Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (czas trwania szkolenia: 8 godz.)
 3. Elementy finansowo- księgowe (czas trwania szkolenia: 16 godz.)
 4. Marketing i budowanie wizerunku firmy (czas trwania szkolenia: 8 godz.)
 5. Techniki sprzedaży i prowadzenia negocjacji (czas trwania szkolenia: 16 godz.)
 6. Podstawowe zasady ochrony środowiska (czas trwania szkolenia: 8 godz.)
 7. Rozwijanie kompetencji społecznych (czas trwania szkolenia: 8 godz.)
 8. Zasady przygotowania wniosku o przyznanie dotacji oraz biznesplanu (czas trwania szkolenia: 16 godz.)

Każda z dwóch grup szkoleniowych obejmować będzie 88 godzin lekcyjnych (11 dni szkolenia) – w sumie 176 godzin lekcyjnych usługi.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników w poszczególnych grupach szkoleniowych.

Do zadań Wykonawcy w zakresie usługi szkoleniowej będzie należało w szczególności:

 1. Przeprowadzenie według swej najlepszej wiedzy i umiejętności szkolenia dla uczestników projektu, osób mających rozpocząć działalność gospodarczą, zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszym zapytaniu.
 2. Dostarczenie zamawiającemu na min. 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia kompletu materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej, które następnie zostaną przekazane uczestnikom szkolenia.
 3. Poinformowanie Uczestników projektu o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Rzetelne i staranne prowadzenie wymaganej dokumentacji szkoleniowej (listy obecności, dziennik szkolenia).

Zamawiający nie zapewnia sprzętu komputerowego (komputera i projektora multimedialnego)
i oprogramowania niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania własnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
w szczególności:

 • dysponować kadrą (minimum 5, maksymalnie 8 trenerów realizujących dany cykl szkoleniowy), która posiada wykształcenie wyższe,
 • dysponować kadrą, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń o zbieżnym zakresie[2],
 • posiadać zdolność do czynności prawnych oraz status osoby niekaranej za przestępstwa gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z udziału
w postępowaniu.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

-  Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kadry mającej być zaangażowanej w  
    realizację usługi,

- Potwierdzenie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego kadry w realizacji szkoleń o zbieżnym zakresie: zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/umowa
   cywilnoprawna lub referencje;

-  CV kadry mającej być zaangażowanej w realizację usługi,

- Oświadczenia kadry o zdolności do czynności prawnych oraz statusie osoby niekaranej za przestępstwa  gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w przedłożonych dokumentach.

 

Kryteria oceny oferty
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

 

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena brutto *

50%

50 pkt.

Doświadczenie

50%

50 pkt.

 

*Cena brutto to cena, jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 1. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 50 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

 1. Doświadczenie

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie:

 1. średnia liczba lat doświadczenia w świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszego zapytania[3] przy czym punktowane będą lata doświadczenia powyżej wymagane minimum (2 lata). Zamawiający przyzna 25 pkt za każdy następny rok doświadczenia, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 50 (czyli 4 lata doświadczenia):

25 pkt –  3 lata doświadczenia;

50 pkt –  4 lata doświadczenia;

 

Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.

Oferta musi zawierać:

- Dane oferenta,

- Proponowaną kwotę brutto za 1 godzinę szkoleniową,

- Informację o liczbie lat doświadczenia kadry mającej być zaangażowanej do realizacji zlecenia,

- Podpis oferenta,

- Aktualne i podpisane CV kadry mającej potencjalnie realizować zlecenie,

- Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie kadry mającej być zaangażowanej do realizacji zlecenia,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru załączonego do zapytania),

- Załączniki wymienione w niniejszym zapytaniu (wykaz doświadczenia w formie tabelarycznej wraz z potwierdzeniem doświadczenia załączając zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/ umowę cywilnoprawną lub referencje; oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz status osoby niekaranej za przestępstwa gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub listem poleconym/ kurierem albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09.04.2018r. do godziny 15.00. Decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe

 1. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 5. Termin związania ofertą: 14 dni kalendarzowych.
 6. W przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 8. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie
  (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
 10. Wszystkie pozyskane dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzebę niniejszego zapytania ofertowego, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym (załącznik nr 1).
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( załącznik nr 2).

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 02/7.3/2018/DFS

dnia ……......…. 2018 r.

FORMULARZ OFERTOWY nr 02/7.3/2018/DFS

dotyczący wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkoleniową
w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Dane oferenta:

Imię i nazwisko/nazwa firmy:

 

 

Województwo: .

 

 

Kod pocztowy: .

 

 

Miejscowość:

 

 

Ulica:

 

 

Numer domu:

 

 

e-mail do kontaktu:

 

 

Telefon do kontaktu:

 

 

NIP:

 

 

REGON (w przypadku firmy):

 

 

 

Oferta

Kwota brutto (w tym: słownie zł)

Cena usługi za 1 godzinę szkoleniową

 

 

Średnia liczba lat doświadczenia (zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami)

 

 

 

Oświadczenie:

1) Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

2) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

3) Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.

4) Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.

5) Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające
z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

6) Oświadczam, iż nie jestem/jestem[4] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji RPOWO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).

7) Oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………

          (data i podpis oferenta)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 02/7.3/2018/DFS

 

 

……………………………..…………………………………………..

Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć oferenta)

Miejscowość,  data  ………………………  

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ w WYKONANIU ZAMÓWIENIA
nr 02/7.3/2018/DFS

dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkoleniową
w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

Doświadczenie (liczba lat)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

          

Do wykazu dołączam kopie dowodów (zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/umowę cywilnoprawną/referencje) potwierdzające doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dotyczących rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazanych osób.

 

......................................................................

Pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych
                                                                                        do reprezentowania oferenta)

 

[1] Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdział 6.5)

[2] Dopuszcza się sytuację, gdy kilka tematów szkolenia realizowanych jest przez jednego trenera, przy zachowaniu zasady, że jeden cykl szkoleniowy jest realizowany przez minimum 5, a maksymalnie 8 trenerów.

[3] Średnia liczona, jako suma lat doświadczenia mającej być zaangażowanej do realizacji zlecenia kadry osób (od 5 do 8 trenerów na cykl szkoleniowy) podzielona przez liczbę tych osób.

[4] W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez Zamawiającego.

 

 Wersja edytowalne do pobrania w formacie .docx znajduje się po lewej stronie u góry ekranu

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Opole, 19.04.2018

 

 

Protokół z wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków
w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

 

 1. Zamawiający upublicznił zapytanie nr 02/7.3/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie doradztwa w zakresie konsultacji merytorycznych przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami. Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach projektu "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" W ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020 na stronie Zamawiającego www.igsilesia.pl.
 2. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert do zapytania dot. Wyboru Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie doradztwa w zakresie konsultacji merytorycznych przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami. Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach projektu "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" W ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Złożonych zostało czternaście ofert:      

DORADKOM Dorota Jaworska

Illustro Grzegorz Rippel


 1. Wszystkie oferty spełniły warunek, o którym mowa w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 wytycznych.
 2. Wszystkie oferty spełniły warunek udziału w postępowaniu.
 3. Oferty oceniono wg następujących kryteriów:

5.1. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostały obliczone wg następującego wzoru:
liczba punktów = (Cmin/Cof) x 50 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

5.2. Doświadczenie

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie:

25 pkt –  3 lata doświadczenia;

50 pkt –  4 lata doświadczenia;

 1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, wybrał osiem, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

 1. DORADKOM Dorota Jaworska

cena: 50 pkt + doświadczenie: 50 pkt RAZEM: 100 pkt

 1. ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO Grzegorz Rippel

Cena:: 33,52 pkt + doświadczenie: 50 pkt RAZEM: 83,52 pkt

Załączniki

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.