Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
 •  
 •  
 •  

Zapytanie w wersji edytowalnej [Word] oraz PDF do pobrania znajduje się do pobrania na końcu strony.

Opole, dnia 06.03.2018r.

 

Zapytanie[1] numer 01/7.3/2018/DFS
dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka
Komisji Rekrutacyjnej w ramach wniosku o dofinansowanie
„Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

 

 

Informacje ogólne:

Zamawiający:
Izba Gospodarcza „Śląsk”
NIP  756-10-31-378

45-310 Opole, ul. Ozimska 184 lok. 11

Data publikacji:  06.03.2018r.

Termin składania oferty:  07.03.2018r. – 13.03.2018r.

 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia: Zapytanie nr 01/7.3/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.04.2018r.

Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:

- miejsce wskazane przez Realizatora w miejscowości Kluczbork

Obszar realizacji zamówienia: województwo opolskie

Opis: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami potencjalnych Kandydatów ubiegających się o bezzwrotną dotację na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego przez
4 członków Komisji Rekrutacyjnej.

Do zadań członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną Formularzy Rekrutacyjnych będzie należało w szczególności:

 1. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych z załącznikami pod względem merytorycznym w oparciu
  o Regulamin rekrutacji do projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” oraz Kartę oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.
 2. Branie udziału w posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej w miejscu i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
 3. Przyznanie odpowiedniej liczby punktów za poszczególne części weryfikowanych wniosków wraz
  z uzasadnieniem.
 4. Terminowe i należyte wykonanie oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych w terminie do 15.04.2018r. oraz ewentualnych odwołań. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu oceny odwołań.
 5. Średnia liczba formularzy rekrutacyjnych przypadających na 1 oceniającego to około 15 szt. plus ewentualne odwołania[2].

Zamawiający nie zapewnia w swojej siedzibie sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania własnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
w szczególności:

 • osoba fizyczna – posiadać wykształcenie wyższe magisterskie,

osoba prawna – dysponować kadrą która, posiada wykształcenie wyższe magisterskie,

 • 2 lata udokumentowanego doświadczenia w ocenie formularzy rekrutacyjnych związanych
  z tematyką zakładania działalności gospodarczej/biznesplanów min. 35 szt. w ciągu ostatnich 5 lat,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych oraz status osoby niekaranej za przestępstwa gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z udziału
w postępowaniu.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Wykaz doświadczenia w formie tabelarycznej. Na potwierdzenie 2-letniego doświadczenia
  w ocenie formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania działalności gospodarczej/biznesplanów min. 35 szt. w ciągu ostatnich 5 lat, należy załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/ umowę cywilnoprawną lub referencje,
 • Podpisane CV osoby fizycznej lub kadry osoby prawnej,
 • Oświadczenia o zdolności do czynności prawnych oraz status osoby niekaranej
  za przestępstwa gospodarcze i/lub karno-skarbowe.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w przedłożonych dokumentach.

Kryteria oceny oferty
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena brutto *

50%

50 pkt.

Doświadczenie

50%

50 pkt.

*Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (tj. składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu tam i z powrotem na miejsce realizacji usługi oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zamówienia).

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 1. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 50 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

 1. Doświadczenie

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie:

 1. liczby ocenionych formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania działalności gospodarczej /biznesplanów w okresie 5 ostatnich lat przy czym liczone będą punkty za dodatkowe formularze rekrutacyjne związane z tematyką zakładania działalności gospodarczej /biznesplany powyżej wymaganego minimum (tj. 35 szt.). Zamawiający przyzna 25 punktów za min. 45 ocenionych formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania działalności gospodarczej /biznesplanów, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 50 (czyli min. 55 ocenionych formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania działalności gospodarczej /biznesplanów):

25 pkt –  za 45 ocenionych formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania
                                 działalności gospodarczej /biznesplanów;

50 pkt –  za 55 ocenionych formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania
                                 działalności gospodarczej /biznesplanów;

Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania.

Oferta musi zawierać:

 • Dane oferenta,
 • Proponowaną kwotę brutto za ocenę 1 kompletu dokumentów (tj. ocenę 1 Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami),
 • Informację o liczbie ocenionych formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania działalności gospodarczej/biznesplanów,
 • Podpis oferenta,
 • Aktualne i podpisane CV potencjalnego Wykonawcy usługi,
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru załączonego do zapytania),
 • Załączniki wymienione w niniejszym zapytaniu (wykaz doświadczenia w formie tabelarycznej wraz z potwierdzeniem doświadczenia załączając zaświadczenie o zatrudnieniu/ świadectwo pracy/ umowę cywilnoprawną lub referencje, oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz status osoby niekaranej za przestępstwa gospodarcze i/lub karno-skarbowe).

Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub listem poleconym/kurierem albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Oferta cenowa dotycząca wyboru Wykonawcy na członka Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” na do dnia 13.03.2018r. do godziny 14.00. Decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Określenie warunków zmian umowy

Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

 1. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 5. Termin związania ofertą: 14 dni kalendarzowych.
 6. W przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi umów.
 8. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie
  (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
 9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
 10. Wszystkie pozyskane dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzebę niniejszego zapytania ofertowego, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  z Zamawiającym.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

dnia .......….2018 r.

Zapytanie numer 01/7.3/2018/DFS
dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka/członków
Komisji Rekrutacyjnej w ramach wniosku o dofinansowanie
„Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020

Dane dotyczące oferty:

Odpowiedź na zapytanie: Nr 01/7.3/2018/DFS

Projekt: „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

Dane oferenta:

Imię i nazwisko/nazwa firmy

 

 

Województwo:

 

 

Kod pocztowy:

 

 

Miejscowość:

 

 

Ulica:

 

 

Numer domu:

 

 

e-mail do kontaktu:

 

 

Telefon do kontaktu:

 

 

NIP:

 

 

REGON (w przypadku firmy):

 

 

 

Oferta

Kwota brutto (w tym: słownie zł)

Cena za ocenę 1 kompletu dokumentów
(tj. ocenę 1 Formularza rekrutacyjnego wraz
z załącznikami),

 

Liczba ocenionych formularzy rekrutacyjnych związanych z tematyką zakładania działalności gospodarczej /biznesplanów (zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami)

 

 

Oświadczenia oferenta:

1) Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

2) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

3) Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.

4) Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.

5) Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające
z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

6) Oświadczam, iż nie jestem/jestem[3] (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji RPOWO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).

7) Oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzebę niniejszego zapytania ofertowego, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926  ze zm.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………

          (data i podpis oferenta)

 

[1] Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

[2] Ostateczna liczba formularzy rekrutacyjnych do oceny merytorycznej określona zostanie w momencie podpisania umowy
z Wykonawcą.

[3] W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.

Załączniki:

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.