Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
  •  
  •  
  •  

Protokół z wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

 

  1. W dniu 19.06.2018 Zamawiający upublicznił zapytanie nr 06/7.3/2018/DFS dotyczące wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za ocenę wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami, wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020 na stronie Zamawiającego www.igsilesia.pl.

Termin składania ofert: 20-26.06.2018 r.

  1. W dniu 27.06.2018 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert do zapytania dot. Wyboru Wykonawcy/Wykonawców na stanowisko członka Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za ocenę wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami, wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020.

Złożone zostały cztery oferty:

a. Radosław Rybak
b. Maria Wilczyńska
c. PROGRANT Monika Ataniel
d. Michał Mika

W dniu 27.06.2018 r. Pan Michał Mika w drodze korespondencji mailowej wycofał ofertę.

 

3. Wszystkie oferty spełniły warunek, o którym mowa w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 wytycznych.
4. Wszystkie oferty spełniły warunek udziału w postępowaniu.
5. Oferty oceniono wg następujących kryteriów

1. Cena Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 50 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.

2. Doświadczenie Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie:

a) liczby ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego w okresie 5 ostatnich lat przy czym liczone będą punkty za dodatkowe biznesplany/ formularze rekrutacyjne/ wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego powyżej wymaganego minimum (tj. 55 szt.). Zamawiający przyzna 25 punktów za min. 65 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 50 (czyli min. 75 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego):

25 pkt – za 65 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego;

50 pkt – za 75 szt. ocenionych biznesplanów/ formularzy rekrutacyjnych/ wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub przedłużonego wsparcia pomostowego;

  1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, wybrał dwie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

 

Imię i nazwisko /Nazwa

Liczba punktów za cenę

Liczba punktów za doświadczenie

Łączna liczba punktów

Radosław Rybak

50

50

100

Maria Wilczyńska

50

50

100

 PROGRANT Monika Ataniel

27,78

50

77,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.