Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
  •  
  •  
  •  
Informacje o projekcie "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" jest realizowany przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"

Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 
i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego, a w szczególności na terenach wiejskich
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które w dniu przystąpienia do projektu w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających ten dzień posiadały wpis CEiDG, KRS lub prowadziły działalność na podstawie innych przepisów (w tym działalność adwokacka, 
komornicza lub oświatowa). Wszyscy kandydaci to osoby w wieku powyżej 29 roku życia 
(za osoby, powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie mają ukończony 30 rok życia tj. od dnia 30 urodzin) i są osobami pozostającymi bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo/bierne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

- kobiety,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
- migranci powrotni i imigranci.

Wartość projektu: 4 535 485,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 3 855 162,24 zł
Projekt jest realizowany: od 01 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest stworzenie 100 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki środkom na założenie działalności gospodarczej.

Założenia projektu:
Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo–doradczym 125-tu Uczestników Projektu (65 kobiet i 60 mężczyzn), z czego 100 osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i w ramach Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 100 Uczestników projektu, które uzyskały wsparcie w ramach Dotacji, 50 osób dodatkowo uzyska wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

W ramach Projektu Uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o:
- bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
- bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w 6 comiesięcznych transzach w kwocie do 1.000,00 zł,
- bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w kolejnych 6 comiesięcznych transzach do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. 
Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.
Działalność gospodarcza w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).
Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Etapy rekrutacji:
Rekrutacja zostanie przeprowadzona, w następujących pięciu etapach:
etap I: Przeprowadzenie rekrutacji dla Kandydatów do Projektu na podstawie złożonych Formularzy rekrutacyjnych oraz ocena formalna złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 07.02.2017r.;
etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej;
etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (KR) – ocena merytoryczna Kandydatów, sporządzenie wstępnej listy rankingowej oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny;
etap IV: Przeprowadzenie procedury odwoławczej;
etap V: Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników Projektu, sporządzenie protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu.


DOKUMENTY można pobrać ze strony Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ---> TUTAJ

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.