Statut

Statut
Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu
 
Rozdział I 

Nazwa, teren działania i siedziba Izby

 § 1

1. Izba Gospodarcza „Śląsk”, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
2. Izba działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
3Działalność Izby nie jest nastawiona na zysk, a wszystkie wypracowane dochody przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.

§ 2

1. Izba działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Izba może zakładać stałe i czasowe placówki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach lub zadaniach.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto Opole.

 § 4

Izba używa pieczęci z napisem :
Izba Gospodarcza „Śląsk”

Rozdział II

 Cele i zadania Izby  i sposoby ich realizacji

 § 5

Celami Izby są:
1.    Kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.
2.    Podejmowanie i realizacja przedsięwzięć skierowanych na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
3.    Wyrażanie opinii co do podejmowanych i realizowanych projektów, oraz obowiązujących regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej.
4.    Reprezentacja i ochrona interesów członków Izby w stosunkach z organami państwowymi i samorządowymi.
5.    Tworzenie warunków dla efektywnego rozwoju gospodarczego oraz wspierania inicjatyw swoich członków w tym zakresie.
6.    Kształtowanie świadomości europejskiej wspólnoty społeczno-gospodarczej.
7.    Promocja swoich członków.
8.    Informowanie przedsiębiorców na tematy dotyczące Unii Europejskiej (poprzez publikacje, mailing, strony internetowe, itp. oraz organizacje szkoleń i innych imprez merytoryczno-promocyjnych).
9.    Aktywne promowanie polityk Unii Europejskiej dotyczących sektora MŚP.
10.  Udzielanie wsparcia firmom w postaci świadczenia zindywidualizowanych usług doradczych.
11.  Organizacja staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

§ 6

Izba realizuje swe cele poprzez :
1.    Uczestniczenie, zgłaszanie propozycji, wniosków, opinii i oświadczeń w sprawach, w których zachodzi potrzeba zabezpieczenia i ochrony interesów członków Izby w zakresie polityki gospodarczej.
2.    Świadczenie usług informacyjno-doradczych.
3.    Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi, placówkami naukowo - badawczymi i przedsiębiorcami.
4.    Pomoc członkom w organizacji zbytu, produkcji i usług.
5.    Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
6.    Organizację i realizację przedsięwzięć kooperacyjnych dla przedsiębiorców, tj. targi, wystawy, misje gospodarcze, wyjazdy studialne, partnerstwo gospodarcze itp.
7.    Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele statutowe.  
      Działalność gospodarcza realizowana jest w zakresie:
1/ Wydawania książek 58.11.Z
2/ Wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)  58.12.Z 
3/ Wydawania gazet 58.13.Z,      
4/ Wydawania czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z             
5/ Pozostałej działalności wydawniczej 58.19.Z
6/ Przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobna 
    działalności 63.11.Z,
7/ Działalności portali internetowych 63.12.Z
8/ Pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej  
    niesklasyfikowanej 63.99.Z,
9/ Pozostałego pośrednictwa pieniężnego 64.19.Z            
10/ Pozostałej formy udzielania kredytów 64.92.Z
11/ Pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, 
      z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z,       
12/ Pozostałej działalności wspomagającej usługi finansowe, z wyłączeniem  
      ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z          
13/ Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.20.Z
14/ Działalności prawniczej 69.10.Z  ,     
15/ Działalności rachunkowo-księgowej; doradztwa podatkowego 69.20.Z
16/ Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji 70.21.Z
17/ Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
      i zarządzania 70.22.Z,    
18/ Działalności związanej z tłumaczeniami, 74.30.Z
19/ Działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
      pracowników, 78.10.Z          
20/ Działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura 82.11.Z          
21/ Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
22/ Nauką języków obcych, 85.59.A                 
23/ Pozaszkolnych formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych 85.59.B,
24/ Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  
      niesklasyfikowanych 94.99.Z,
25/ Działalności wspomagającej edukację 85.60.Z.
8.    Gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych.
9.    Realizowanie zadań zleconych przez administrację za zgodą lub na wniosek Izby.
10.  Występowanie do organów administracji państwowej, samorządowej, sądów i innych  instytucji z wnioskiem o podjęcie działań w celu ochrony interesów członków Izby.
11.  Promocja produktów (towarów, usług, wyrobów) członków  Izby poprzez organizację imprez z udziałem członków Izby i pozostałych przedsiębiorców, nawiązywanie kontaktów gospodarczych, ułatwianie dostępu do preferencyjnych kredytów i innych źródeł finansowego wsparcia MŚP, współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi i izbami rzemieślniczymi w kraju i zagranicą, obsługę inwestorów zagranicznych oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczych.
12.  Świadczenie usług finansowych dla MŚP.
13.  Świadczenia usług tłumaczeniowych na rzecz członków Izby.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 7

 1. Członkowie dzielą się na :
            1/ zwyczajnych
            2/ wspierających
            3/ honorowych
2.  Członkiem zwyczajnym może być każdy przedsiębiorca, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji.
3.  Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna (krajowa lub zagraniczna) zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która deklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenia na rzecz Izby.
4.  1/ Przedsiębiorca wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez ustanowionego przez siebie na piśmie pełnomocnika.
2/    Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby.
3/  Osoba prawna będąca członkiem Izby jest reprezentowana w niej przez swoich statutowych przedstawicieli.
5.  1/    Przyjęcie przedsiębiorcy - z wyjątkiem członków założycieli oraz tych przedsiębiorców, którzy wstąpią w ciągu roku - w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
2/ Od Uchwały Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania Uchwały.
6.  Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.
7.  Godność członka honorowego nadaje i cofa Rada Izby.
8.  Izba nie ma uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 8

 1. Członkowie Izby mają prawo :
            1/ uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby, 
            2/ korzystania z pomocy i świadczeń Izby,
            3/ zgłaszania wniosków związanych z działalnością Izby,
4/ uczestnictwa w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące, bez głosu stanowiącego.
2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 9

1. Członkowie Izby zobowiązani są do :
1/ przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz Uchwał i regulaminów jej organów,
2/ wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich, a członkowie wspierający zadeklarowanych świadczeń,
3/ udziału w realizacji celów i zadań statutowych Izby.
2. Ustęp 1 pkt.2 nie dotyczy członków honorowych.

 § 10

 1. Członkostwo ustaje wskutek :
1/ dobrowolnego wystąpienia z Izby za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem i uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Izby, w tym składek 
     członkowskich,
2/ skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Rady Izby w wyniku m. in. zaprzestania działalności gospodarczej, likwidacji zakładu lub braku wpłaty składek przez okres 24 miesięcy i braku pisemnego wypowiedzenia członkostwa.
            3/ wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
            4/ postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą członków honorowych.
2. Od decyzji Rady Izby o skreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.
3.  Rada Izby może zawiesić członka w jego prawach, jeżeli przesłanki do  wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego.

Rozdział IV

 Organy Izby

 § 11

 1. Organami Izby są :
            1/ Walne Zgromadzenie
            2/ Rada Izby
            3/ Prezydium Rady Izby
            4/ Komisja Rewizyjna
            5/ Sąd Koleżeński
2. Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
3.  W przypadku ustąpienia lub odwołania członka organu Izby w czasie trwania kadencji organowi temu przysługuje prawo kooptacji spośród członków Izby.
4.  Uchwały organów Izby zapadają w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej jeden z członków danego organu, biorących udział w posiedzeniu.  
     W przypadku Walnego Zgromadzenia co najmniej 20 % obecnych.

 Walne Zgromadzenie Członków

§ 12

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 § 13

 1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 4 lata w II kwartale danego roku.
 W przypadku odwołania członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego uchwała Walnego Zgromadzenia może być podjęta również na  zgromadzeniu sprawozdawczym w celu uzupełnienia składu danego organu Izby.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Radę Izby co roku w II kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązana jest zawiadomić listem poleconym wszystkich członków na 2 tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołaniu i obradach nad spra­wami, dla których zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby :
            a/ z własnej inicjatywy
            b/ na zlecenie Komisji Rewizyjnej
            c/ na wniosek 1/5 członków Izby.
3. W sytuacji gdy Rada nie wykona obowiązku, o którym mowa w § 13 i 14 ust. 1 i 2  Komisja Rewizyjna bądź upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców reprezentujących 1/5 członków Izby mogą zwołać Walne Zgromadzenie samodzielnie.

 § 15

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Uchwalenie wieloletnich programów działalności Izby.
  3. Wybór i odwołanie członków  Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  4. Rozpatrywanie odwołania od decyzji Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby oraz decyzji o skreśleniu członków.
  5. Uchwalanie wysokości i sposobu wpłaty wpisowego i składek członkowskich
a/ dla członków Izby
b/ dla członków Izby, którzy są równocześnie członkami klastra na wniosek Rady.
  6. Regulamin pracy Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie Członków.
  7. Powołanie oddziałów Izby i określenie kompetencji ich organów.
  8.Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy.
  9. Udzielanie absolutorium Radzie Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
11. Podejmowanie innych Uchwał nie przekazanych do kompetencji pozostałych organów Izby.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy Izby.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.

§ 16

1.  Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objęcia porządkiem przy obecności co najmniej 2/3 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2.  W przypadku braku quorum, drugie Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu trzech tygodni i jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków. Rada zawiadamia o tym w zaproszeniu.
3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem postanowień § 32.

Rada Izby

§ 17

Rada Izby jest najwyższym organem Izby w czasie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 18

1. Rada Izby składa się z 7 do 15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady wybierają i odwołują ze swego grona :
    - prezesa
    - dwóch wiceprezesów, a kiedy Rada liczy poniżej 10 członków jednego,
    - sekretarza
    - skarbnika.
Osoby te wybiera się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w razie ustania członkostwa lub rezygnacji z pełnienia funkcji, złożonej na piśmie.
4. Członkowie Rady piastujący w niej funkcje prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza tworzą Prezydium Rady.

§ 19

1.    Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady i Prezydium Rady zwołuje Prezes lub Wiceprezes Rady. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Izby dokonuje się listem poleconym na 7 dni przed jego terminem. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną bądź faksem, jeżeli członek Rady uprzednio wyraził na to pisemna zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysyłane.
3.   Zwołane w sposób zgodny z § 19, pkt.2 posiedzenie Rady jest zdolne do  podejmowania uchwał w każdym przypadku. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów przeważa głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprezesa prowadzącego obrady.

§ 20

Do kompetencji Rady Izby należy :
  1. Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.
  2. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu.
  3. Przyjmowanie i skreślanie członków Izby.
  4. Ustalanie rocznych programów działania Izby i preliminarzy finansowych.
  5. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.
  6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7.  Podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości oraz  środków trwałych Izby o wartości przekraczającej równowartość 10 000 EURO.
8.  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
9.  Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań służących realizacji celów statutowych Izby.
10. Doradzanie organom statutowym Izby w ich działalności.
11. Proponowanie wysokości i sposobu wpłaty wpisowego i składek członkowskich.
 
§ 20 a
 
1.    Prezydium Rady Izby składa się z osób, o których mowa w § 18.
2.    Prezydium Rady wykonuje powierzone zadania w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Izby.
3.    Do kompetencji Prezydium Rady należy w szczególności:
1)    Reprezentowanie Izby na zewnątrz,
2)    Zarządzenie majątkiem Izby z zastrzeżeniem § 20 pkt 7,
3)    Ustalenie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4)    Powołanie organów doradczych i opiniodawczych,
5)    Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
6)    Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby,
7)    Powoływanie i rozwiązywanie komisji doradczych, zespołów analiz oraz nadzorowanie ich działalności,
8)    Wyznaczanie rzeczoznawców,
9)    Ustalanie zasad działalności finansowej Izby oraz struktury organizacji biura Izby,
10)Zatwierdzenie oraz ustalenie zasad wynagrodzenia pracowników biura Izby.
4.    Do obowiązków Prezydium Rady należy w szczególności:
-          wykonywanie uchwał Rady Izby,
-          składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności,
-          realizacja bieżących zadań Rady Izby.
 
Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Dokonywanie bieżącej kontroli działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej Izby.
2.  Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby. 
3.  Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium Radzie Izby.
4. Uchwalenie swego regulaminu pracy.

Sąd Koleżeński

§ 23

1. Sąd Koleżeński składa się z 5-7 osób.
2.  Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 24

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
1. Rozpatrywanie spraw między członkami Izby powstałymi w związku z ich działalnością w Izbie na wniosek jednej ze stron.
2.  Rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień statutowych regulaminów i uchwał organów Izby.
3.  Uchwalenie swego regulaminu pracy.

§ 25

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 - osobowym.
2.  Odwołania od orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w składzie orzeczenia co najmniej 5 osób w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§ 26

1. Sąd Koleżeński może  udzielać następujących kar :
            1/ upomnienia
            2/ zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
            3/ wykluczenia z Izby.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w składzie co najmniej 5 osób w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§ 27

Organizację i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Radę Izby.

Rozdział V

Majątek Izby

§ 28

1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się :
            1/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich
            2/ Darowizny, dotacje, zapisy
            3/ wpływy na fundusze celowe
            4/ wpływy z działalności statutowej
3. Ustanie członkostwa pozbawia prawa do roszczeń majątkowych wobec Izby.
 
§ 29
 
1. Składki członkowskie płatne są w terminach ustalonych przez Radę Izby, a wpisowe do miesiąca po przyjęciu na członka Izby.

§ 30

1.  Oświadczenia woli w imieniu Izby składa 2 (dwóch) członków Prezydium Rady Izby lub   pełnomocnicy  w granicach umocowania.
2.  Prezydium Rady Izby może upełnomocnić Dyrektora Izby lub pełnomocników w granicach umocowania do składania jednoosobowych oświadczeń woli w  sprawach bieżącej  działalności Izby.
 
§ 30 a

1.  W ramach Izy mogą być tworzone klastry.
2.  Celem klastra jest uzyskanie silniejszej pozycji na rynku, pozwalającej na konkurowanie z producentami masowymi poprzez:
a)     zwiększenie elastyczności i możliwości reakcji na zapotrzebowania rynku,
b)     lepszy podział kompetencji, nowe możliwości organizacyjne, dostęp do innowacji technicznych i informacji,
c)     wymianę doświadczeń,
d)     redukcję kosztów transakcji,
e)     inne działania na rzecz członków klastra, w tym w szczególności:
             - szkolenia, seminaria, prelekcje
            - wyjazdy studyjne , misje handlowe, giełdy kooperacyjne, spotkania branżowe
             - udział w targach i wystawach 
             - działania promocyjne i reklamowe
             - usługi doradczo informacyjne
             - usługi tłumaczeniowe
             - kojarzenie partnerów gospodarczych 
             - transfer wiedzy i technologii,
z których przychód przeznaczany będzie na cele statutowe Izby.
3.  Członkiem klastra może być wyłącznie członek Izby.
4.  Wystąpienie z Izby bądź skreślenie z listy członków w trybie § 10 ust.1 pkt 1) oraz wykluczenie w trybie § 10 ust.1 pkt 2) jest jednoznaczne z ustaniem członkostwa w klastrze.
5.  Klaster w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych reprezentowany jest przez Radę Izby.
6.  Członkowie klasta oprócz składki członkowskiej, o której mowa w § 15 pkt. 5 ust.1/ zobowiązani są uiszczać dodatkową roczną składkę, której wysokość proponuje Rada Izby.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

1.  Administracyjno-techniczną obsługę Izby sprawuje Biuro Izby, którym kieruje Dyrektor powołany przez Radę Izby.
2. Dyrektor Izby realizuje uchwały Rady i Prezydium Rady, działa w granicach przyznanego mu przez Radę budżetu.
3.  Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników biura ustala Prezydium Rady przy współudziale Dyrektora Izby.
4.  Przełożonym Dyrektora Izby jest Prezydium Rady Izby, Dyrektor Izby jest przełożonym pozostałych pracowników Izby.
5.  Dyrektor Izby bierze udział w posiedzeniach organów Izby z głosem doradczym. Informuje on o skutkach prawnych i finansowych proponowanych
    uchwał, zgłasza zastrzeżenia do protokołu.

§ 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Izby, rozwiązania Izby oraz ustalenia wysokości i sposobu wpłat wpisowego i składek członków podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na frekwencję w drugim terminie. 

§ 33

W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.

Tekst jednolity statutu Izby Gospodarczej „Śląsk” po zmianach na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków  w dniu 19.06.2010 w Chrząszczycach.

Wszystkie aktualności

Partnerzy