Dokumenty do pobrania

Wszystkie poniżej wymienione dokumenty dostępne są do pobrania na stronie :


http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.htmlRegulamin rekrutacji wraz z załącznikami

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie kwalifikalności Kandydata.doc
Załącznik Nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.docx
Załącznik Nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikalności Uczestnika.docx
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do 2ha.docx
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie uczetnika projektu.docx

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf

Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
Załącznik Nr 2 - Biznesplan..docx
Załącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
Załącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Załącznik Nr 7a. - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT..docx
Załącznik Nr 7b. - Oświadczenie uczestnika projektu, który jest płatnikiem podatku VAT..docx
Załącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.docx
Załącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego.docx
Załącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
Załącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
Załącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji.docx
Załącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
Załącznik Nr 14 - Oświadczenie Uczestnika projektu lub poręczyciela....docx
Załącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia_złożenia poręczenia.docx
Załącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx
Załącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc
Załącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
Załącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc
Załącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
Załącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc
Załącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego.doc

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf
Wszystkie aktualności

Partnerzy