Deklaracja Właściwości Użytkowych

Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązująca dyrektywa 89/106/EWG ustalająca europejski system wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek (Construction Products Directive) zostanie zastąpiona przez stosowane bezpośrednio Rozporządzenie UE Nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction Products Regulation), co oznacza, że podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży budowlanej w całej Unii Europejskiej będą musiały ,po ponad dwuletnim okresie przygotowań, stanąć przed koniecznością spełnienia nowych wymagań. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CPR będą dotyczyły wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. 

Deklaracja właściwości użytkowych - dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną

Najważniejszym obowiązkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

dwe

Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje:

·         Numer deklaracji właściwości użytkowych;
·         Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);
·         Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta;
·         Dane producenta;
·         Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu (hEN lub EDO);
·         Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;
·         System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
·         Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.
·         Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem;

Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczności ponownego opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu.

Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca także na producentach wyrobów budowlanych chcących sprzedawać (udostępniać) po tej dacie wyroby z wprowadzone na rynek wcześniej (ze znakiem CE). Rozporządzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - mogą oni także wykorzystać posiadaną uprzednio dokumentację, czyli np. certyfikat lub deklarację zgodności. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogą być wykorzystywane jako EOT do końca ich ważności. Z obowiązku sporządzenia nowej deklaracji zwolnione będą jedynie wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

dwe1

CPR – zmiany w obszarze zrównoważonego budownictwa

Jedną z najważniejszych zmian wynikających z rozporządzenia 305/2011 jest obowiązek dołączania do wyrobu informacji o zawartości substancji niebezpiecznych wynikający z art. 31 lub 33 rozporządzenia Nr 1907/2006 (REACH).

W przyszłości jednak kluczowego znaczenia nabierze wprowadzenie nowego wymagania podstawowego nr 7 „zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych”, które brzmi:

„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności: (a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce, (b) trwałość obiektów budowlanych, (c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.”

Nowe wymaganie ukierunkowane jest na długofalowe oddzielenie trendów oddziaływania na środowisko od trendów wzrostu gospodarczego. W przyszłości (po wydaniu mandatów Komisji wynikających z przepisów państw członkowskich) zharmonizowane normy wyrobów będą zawierały odniesienia do odpowiednich metod weryfikacji pozwalających na deklarację właściwości środowiskowych związanych z wymaganiem oraz z oznakowaniem CE wyrobu. CPR jednoznacznie wskazuje jako preferowane narzędzie deklarację środowiskową wyrobu (EPD) zgodną z normami europejskimi.

Odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć też na witrynie internetowej Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm
Uwaga: Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich oraz poradników europejskich organizacji przemysłu wyrobów budowlanych. Podawane informacje nie stanowią interpretacji obowiązującego prawa, a dodatkowe wyjaśnienia mogą być uzyskane w krajowych punktach kontaktowych ds. produktów, w GUNB lub w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa MTBiGM


Dr inż. Sebastian Wall
Instytut Techniki Budowlanej

Źródło : Instytut Techniki Budowlanej - www.zb.itb.pl
 


 

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) - odpowiedzi na często zadawane pytania – Instytut Techniki Budowlanej (do pobrania)Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) (pełne brzemiennie) (do pobrania)PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO  Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji – Instytut Techniki Budowlanej (do pobrania)

 Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko

W dniach 17-18 czerwca 2013 roku odbyło się Forum Stolarki Polskiej – spotkanie informacyjne poświęcone wejściu w życie Deklaracji Właściwości Użytkowych. Uczestnicy zjazdu wspólnie pracowali nad rozwiązaniem problemów dotyczących całej branży.

Organizatorem Forum był Związek Polskie Okna i Drzwi, który realizował tym samym postanowienia rezolucji przyjętej przez uczestników IV Kongresu Stolarki Polskiej. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele producentów, jak i dostawców komponentów. Wsparcia merytorycznego udzieliły laboratoria ITB, LTB, CTO oraz Metalplast Karo.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter roboczy. Podczas obrad, uczestnikom udało się wypracować wspólne stanowisko w zasadniczych kwestiach związanych z DWU. Najważniejszą z nich było przygotowanie wzoru Deklaracji, mającej posłużyć wszystkim producentom, których wyroby podlegają normie 14351. Przedstawiciele branży stolarki budowlanej stworzyli także zbiór pytań, które następnego dnia miały zostać zadane ekspertom z instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolę nowych przepisów: Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

Pomimo wcześniejszych ustaleń, drugiego dnia spotkania zabrakło reprezentantów MTBiGM oraz GUNB. Na większość pytań odpowiedzi udzielali przedstawiciele ITB: dr inż. Jan Bobrowicz - dyrektor Instytutu, oraz Jadwiga Tworek – Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej. Wszystkie zagadnienia, na które odpowiedź leży w kompetencji GUNB zostaną przekazane Urzędowi w formie oficjalnego pisma.

Na spotkaniu nie zabrakło także mediów. Liczna reprezentacja dziennikarzy branżowych zadeklarowała poparcie dla działań Związku.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami:

→ Podsumowanie spotkania
→ Wzór deklaracji
→ Stenogram z dnia 18 czerwca 2013

(do pobrania ze strony http://okna.org.pl/kongres/a_rezolucja_DWU.php)Wymagania dla producentów płynące z Rozporządzenia Nr 305/2011: Deklaracja Właściwości Użytkowych

dwe2

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 weszło w życie 24 kwietnia 2011 r.  i będzie w pełni obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Jedną ze zmian płynących z tego rozporządzenia jest zastąpienie Deklaracji Zgodności CEDeklaracją Właściwości Użytkowych, która wyrażać będzie właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja właściwości użytkowych zawierać powinna następujące informacje:
·  określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona deklaracja właściwości użytkowych
·  system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
·  numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki
·  w stosownych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji technicznej oraz wymagania, które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta.

Deklaracja zawiera ponadto:
·  zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną
·  wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w tej zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu
·  właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań
·  w stosownych przypadkach właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk
·  właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania lub zastosowań w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku
·  dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe, litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)
·  jeżeli dla danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną, właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej

Kiedy należy sporządzić Deklarację Właściwości Użytkowych?

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, to producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeni takiego wyrobu do obrotu. Ciekawego opracowania na temat wprowadzania – udostępniania na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 dokonano w Instytucie Techniki Budowlanej – przejdź do opracowania)

Przez sporządzenie takiej deklaracji producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zdeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Rozporządzenie przewiduje kilka odstępstw od obowiązku sporządzania deklaracji właściwości użytkowych. 
Dzieje się tak gdy:
·  wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym określonym obiekcie budowlanym przez producenta, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych
·  wyrób budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych
·  wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi

Jak należy dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych?

Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesyła się ją drogą elektroniczną. Gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi, może jej towarzyszyć jedna kopia deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesłana drogą elektroniczną. Kopie deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy.

Jakie obowiązki nakłada na producentów Rozporządzenie 305/2011?
·  Producenci sporządzają deklarację właściwości użytkowych oraz umieszczają oznakowanie CE.
·  Producenci sporządzają, jako podstawę do deklaracji właściwości użytkowych, dokumentację techniczną opisującą wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
·  Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację właściwości użytkowych przez 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.
·  Producenci zapewniają istnienie procedur zapewniających utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Odpowiednio uwzględniane są zmiany w typie wyrobu oraz w mających zastosowanie zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.
·  Producenci – w stosownych przypadkach w odniesieniu do zapewnienia dokładności, wiarygodności i stałości deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – prowadzą badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku, rozpatrują reklamacje oraz – jeśli wystąpi taka konieczność – prowadzą ewidencję skarg, wyrobów niezgodnych i wyrobów wycofanych od użytkowników, a także informują dystrybutorów o tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.
·  Producenci zapewniają, aby ich wyroby budowlane były opatrzone numerem typu, partii lub serii albo inną informacją umożliwiającą ich identyfikację lub gdy wielkość czy charakter wyrobu to uniemożliwiają, aby wymagane informacje były umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym wyrobowi budowlanemu.
·  Producenci wskazują swoją nazwę, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak towarowy i swój adres kontaktowy na wyrobie budowlanym lub – jeśli nie jest to możliwe – na jego opakowaniu lub w dokumencie mu towarzyszącym. Adres wskazuje konkretny punkt, w którym można skontaktować się z producentem.
·  Producenci podczas udostępniania wyrobu budowlanego na rynku zapewniają, aby wyrobowi towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa w języku określonym przez dane państwo członkowskie łatwo zrozumiałym dla użytkowników.
·  Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu wyrób budowlany nie jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych lub z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, natychmiast podejmują konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności wyrobu lub jego wycofania z obrotu czy od użytkowników. Co więcej jeżeli wyrób budowlany stwarza zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępnili wyrób budowlany, podając dokładne informacje, w szczególności o niezgodności oraz o podjętych środkach naprawczych.
·  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci dostarczają mu wszelkie informacje i dokumentację, niezbędne do wykazania zgodności danego wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie tego organu współpracują z nim we wszelkich działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane wprowadzone przez nich do obrotu.

Źródło : www.oknonet.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy