Biznes ocenia wrześniową koniunkturę. GUS podał dane o nastrojach w gospodarce

Optymistycznie w przyszłość patrzą firmy informacyjne i komunikacyjne oraz działalność ubezpieczeniowa. W gorszych nastrojach gastronomia i firmy oferujące zakwaterowanie. Budowlanka narzeka na ceny, a przetwórstwo na braki surowców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do sierpniowego.

Przetwórstwo przemysłowe na plusie

We wrześniu, w przetwórstwie przemysłowym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,6. Diagnozy portfela zamówień i sytuacji finansowej są niekorzystne i zbliżone do tych zgłaszanych w sierpniu. Przedsiębiorcy informują o niewielkim niedoborze zapasów wyrobów gotowych.

Przedsiębiorstwa przewidują wzrost cen wyrobów przemysłowych. W skali roku zdecydowanie najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem surowców, materiałów i półfabrykatów (ogromny skok z 6,6% do 28,3%). Firmy dobrze oceniają popyt na rynku krajowym i zagranicznym.

Budownictwo negatywnie o koniunkturze

Wrzesień dla budowlanki był niezbyt optymistyczny, bowiem wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 7,9 (przed miesiącem minus 7,0). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 17,0%. Kolejny miesiąc utrzymują się negatywne diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym i sytuacji finansowej.

Zgłaszany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Ceny tych prac mogą rosnąć bardziej znacząco niż prognozowano w sierpniu.

Warto spojrzeć na porównanie z wrześniem 2020 r., i tutaj w zdecydowanie największym stopniu wzrosło znaczenie trudności wynikających z kosztów materiałów. O ile wcześniej budowlanka z niepewnością oceniała ogólną sytuację gospodarczą, to pocieszeniem może być fakt, że w ostatnim miesiącu mniej firm ocenia ten parametr jako barierę (z 63,2% do 55,1%) w prowadzeniu działalności.

Handel hurtowy optymistycznie o koniunkturze, ale nieznacznie gorzej niż w lecie

Handel utrzymuje się w dobrych nastrojach, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosi plus 5,3. Poprawę koniunktury zgłasza 16,3% badanych przedsiębiorstw, a pogorszenie – 11,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,5% i 10,3%). Diagnozy sprzedaży są mniej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Przewidywania co do sytuacji finansowej są raczej niekorzystne. Zapowiadane jest ograniczenie zamówień towarów u dostawców. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, i to nawet nieznacznie większy od prognozowanego w sierpniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny będą nadal rosnąć.

W handlu, podobnie jak w budownictwie, przedsiębiorstwa zgłaszają trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, choć jest ich mniej, niż w tym samym okresie przed rokiem. W ciągu roku wzrosło, w ocenie przedsiębiorców, pojawiło się jednak wiele utrudnień wynikających z niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych, ale poprawa popytu nieco poprawia nastroje tego sektora.

Handel detaliczny pesymistycznie o klimacie w branży

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie minus 1,0 (minus 0,6 w sierpniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,0% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,9% (w sierpniu odpowiednio 13,0% i 13,5%). Oceny sprzedaży są pesymistyczne po raz pierwszy od maja br. Odnotowany jest nieznaczny niedobór zapasów towarów. Przedsiębiorcy prognozują, iż ceny mogą nadal rosnąć.

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego zgłaszają trudności związane z kosztami zatrudnienia oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej. W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery kosztów zatrudnienia, a także niedoboru pracowników (z 13,7% do 22,4%), natomiast zmniejszyły się trudności związane z niedostatecznym popytem (z 36,8% do 29,6%).

Transport i gospodarka magazynowa - mimo niewielkiego spadku klimatu koniunktury, sektor wciąż na plusie

Przełom lata i jesieni dobrze zaczął się dla transportu i magazynowania. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,2, choć nieco gorzej niż w sierpniu - plus 5,3. Poprawę koniunktury odnotowuje 14,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 10,7% Popyt i sprzedaż oceniane są korzystnie, podobnie jak jeszcze w sierpniu. Diagnozy sytuacji finansowej są pozytywne, lepsze od zgłaszanych w sierpniu. Zapowiada się zwiększenie zatrudnienia, ale jednocześnie w najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen.

Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z kosztami zatrudnienia (58,3% we wrześniu br., 54,5% przed rokiem) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (54,1% we wrześniu br., 62,9% przed rokiem). Transport też narzeka na bariery związane z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (z 32,1% do 44,2%) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 26,0% do 36,6%).

Zakwaterowanie i gastronomia z dużym spadkiem. Klimat niesprzyjający

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sektorze HoReCa kształtuje się na poziomie minus 10,9 (minus 6,7 w sierpniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,2% badanych firm, a jej pogorszenie – 25,0% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 24,0%). Szefowie zapowiadają większe redukcje zatrudnienia. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 17,1) niż jednostki gastronomiczne (minus 8,0).

Firmy zgłaszające bariery, najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (73,2% we wrześniu br., 72,2% przed rokiem). Branża najbardziej cierpi z powodu niedoboru wykwalifikowanych pracowników (z 18,5% do 31,2%) oraz niejasnych przepisów (z 29,3% do 40,3%).

Informacja i komunikacja z najlepszymi nastrojami. Dwucyfrowy wskaźnik koniunktury

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 16,0 (plus 13,4 w sierpniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,6% (w sierpniu odpowiednio 20,1% i 6,7%).

Prognozy popytu oraz sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne, a przewidywania dotyczące sprzedaży są pozytywne. Ta tendencja się utrzymuje kolejny miesiąc. Kierownictwa firm tego sektora prognozują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.

źródło: GUS

Wszystkie aktualności

Partnerzy