Regulamin usług szkoleniowych

Regulamin usług szkoleniowych obowiązuje dla szkoleń organizowanych od dnia 01.02.2018 

 

 

§1 Organizator szkoleń

 1. Szkolenia dostępne na stronie www.igsilesia.pl organizuje Izba Gospodarcza „Śląsk” z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, KRS 0000076267, REGON 530940543, NIP 7561031378, RIS: 2.16/00026/2012, zwana w dalszej treści regulaminu Izbą Gospodarczą „Śląsk” lub Organizatorem


  §2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

– wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na stronie Izby Gospodarczej „Śląsk”,

– wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i przesłanie go pocztą email na adres szkolenia@igsilesia.pl lub faksem na numer (77) 77 453 84 84;

– dokonanie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z postanowieniami dalszej części regulaminu,

 1. Pracownicy Izby Gospodarczej „Śląsk”, skontaktują się z Zamawiającym w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

 §3 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwraca pełną wpłatę.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 7 dni od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia.
 3. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić w Izbie Gospodarczej „Śląsk”, w formie pisemnej listem elektronicznym, faxem lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Rezygnacje składane w innej formie i terminie nie zostaną uwzględnione.
 4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

 §4 Zmiana terminów szkoleń

 1. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


§5 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Na 7 dni przed szkoleniem organizator prześle Zamawiającemu informację potwierdzającą termin szkolenia oraz fakturę VAT
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie faktury VAT we wskazanym terminie przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia; bądź przesłanie potwierdzenia na adres mailowy Organizatora
 3. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia, chyba że ogłoszenie o szkoleniu mówi inaczej
 4. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.
 5. Wybrane szkolenia są zwolnione z podatku VAT (taka informacja znajduje się przy cenie szkolenia na stronie szkolenia).

   

  §6 Ochrona danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkolenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Jest także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204.

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy