„Opolskie dotacje z PO WERem”

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest realizatorem projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”, którego celem jest wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności ospodarczej.

Nabór do projektu rozpoczyna się od jutra, tj.19 marca!

Zakładamy, że potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. W przypadku złożenia
zakładanej ilości wniosków w terminie wcześniejszym – termin
naboru zostanie skrócony.

Zainteresowane wsparciem osoby zapraszamy na stronę projektu:
www.dotacjepower.wup.opole.pl [1]

Do kogo jest adresowany projekt

• mieszkańcy województwa opolskiego w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
• osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek wybuchu pandemii COVID-19,
• osoby odchodzące z rolnictwa,
• osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Wsparcie szkoleniowe

• dla 160 uczestników projektu,
• realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• wsparcie w pisaniu biznesplanu,
• realizowane w formie zdalnej.

Planowany termin realizacji: maj 2021.

Wsparcie finansowe - dotacja

• dla 103 uczestników projektu,
• w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN,
• Wypłacane w kwocie brutto,

Planowany termin realizacji: od czerwca 2021.

Finansowe wsparcie pomostowe

• Dla 103 uczestników projektu,
• Przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• Maksymalna wysokość: 2100,00zł/miesiąc,
• Wypłacane w kwotach netto.

Zabezpieczenie

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie własnej
działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego jest
wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku
niedotrzymania warunków Umowy dotyczącej jego przyznania. Formami
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być:

• weksel in blanco poręczony przez dwóch poręczycieli,
• gwarancja bankowa,
• hipoteka (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości).

Rekrutacja do projektu

Termin: 19 marca – 9 kwietnia 2021 r.

• Limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych: 166
• 80% uczestników projektu stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek pandemii.
• Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminy dostępne na stronie internetowej projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl [1]

Wszystkie aktualności

Partnerzy