Rozporządzenie ws. zakrywania ust i nosa.

Od w czwartku w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa.

Obowiązek ten dotyczy:

1) środków publicznego transportu lub pojazdów samochodowych, którymi poruszają się osoby
niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

- na drogach i placach,
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach
(straganach),
- na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje, gdy:

- Poruszamy się samodzielnie (lub z dzieckiem do lat 4) pojazdem samochodowym;
- Dziecko ma poniżej 4 lat;

Nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy także:

- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

- osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

- kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi;

- duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

- żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących
środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

- organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
- innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby

 

Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wszystkie aktualności

Partnerzy