Dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport - Ministerstwo Rozwoju

Instrumenty wsparcia eksportu

Promocja polskich przedsiębiorstw na rynku światowym wspierana jest także ze środków krajowych m.in. poprzez refundację części wydatków poniesionych na realizacje poniższych działań promocyjnych:

  1. Branżowe projekty promocyjne,
  2. Przedsięwzięcia promocyjne,
  3. Wydawnictwa i materiały promocyjne,
  4. Certyfikaty wyrobów eksportowych.

Dotacja udzielana jest przedsiębiorcy w formule pomocy publicznej de minimis.

Branżowe projekty promocyjne

Działanie skierowane jest do grupy co najmniej czterech przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych.

Projekt musi uwzględniać dwie oddzielne formy działań promocyjnych, np.: spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria, warsztaty, pokazy, demonstracje, prezentacje, wystawy, degustacje.

Wysokość maksymalnego wsparcia grupy wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 100 000 PLN, przy czym limit dofinansowania jednego przedsiębiorcy wynosi 8 000 PLN.

Więcej informacji znajdziesz na Portalu Promocji Eksportu.

Przedsięwzięcia promocyjne

Wspieramy organizację przedsięwzięć promocyjnych o proeksportowym charakterze, jak np.: konferencje, seminaria itp. Dofinansowanie może być udzielone do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, na które składają się m.in. wynajęcie sali, obsługa techniczna, tłumaczenia, druk materiałów informacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz na Portalu Promocji Eksportu.

Wydawnictwa i materiały promocyjne

Udzielamy wsparcia finansowego na publikacje wydawnictw promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym UE. Dofinansowanie może być udzielone do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, na które składają się m.in. zakup papieru, druk, skład, tłoczenie płyt, tłumaczenie, wysyłka. Pomocy nie udzielamy na publikacje materiałów reklamowych promujących jednego przedsiębiorcę.

Więcej informacji znajdziesz na Portalu Promocji Eksportu.

Certyfikaty wyrobów eksportowych

Wspieramy mikro, małe i średnie firmy w kosztach uzyskania certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów wyrobów eksportowych wymaganych w obrocie towarami na  rynkach zagranicznych, ale poza obszarem Unii Europejskiej.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 50 000 PLN, na m.in. koszty usług doradczych, przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej, transportu, ubezpieczenia próbek wysyłanych do badań certyfikacyjnych, audytu, badań certyfikacyjnych, wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu.

Więcej informacji znajdziesz na Portalu Promocji Eksportu.

Informacja o naborze wniosków

W sprawie informacji o aktualnym naborze wniosków odwiedź Portal Promocji Eksportu  lub skontaktuj się z Departamentem Rozwoju Inwestycji.

Wszystkie aktualności

Partnerzy