Propozycja współpracy przy projekcie - Centrum Projektowe Fraunhofera przy Politechnice Opolskiej

W grudniu 2019 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie prowadziło nabór w ramach konkursu do Działania 1.1 RPO WO – Innowacje w przedsiębiorstwach.

Projekty powinny mieć charakter badawczy, a opracowywane rozwiązania procesowe i/lub produktowe powinny stanowić innowację przynajmniej w skali kraju.

Maksymalna dotacja: 1,5 mln zł

Minimalna dotacja 300 tys. zł

Poziom dofinansowania prac B+R (część obowiązkowa):

- mikro i małe firmy: 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe

- średnie firmy: 75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe

- duże firmy: 65% na badania przemysłowe i 40% na prace rozwojowe

 

Poziom dofinansowania na wyposażenie Działu B+R lub zakupu maszyn do wdrożenia innowacji (część nieobowiązkowa):

- mikro i małe firm: 55%

- średnie firmy: 45%

- duże firmy: 35%

 

W przypadku gdy dotacja wynosi do 100 tys. euro projekt będzie rozliczany na zasadzie ryczałtu, co oznacza, iż:

- wydatki rozlicza się na podstawie raportu z prac B+R, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz dokumentacji zdjęciowej;

- kwota dotacji jest stała i nie ulega zmianie w przypadku rzeczywistego poniesienia mniejszych wydatków w ramach projektu;

- nie przysługują zaliczki;

- refundacja poniesionych wydatków dokonywana jest na podstawie złożonego sprawozdania po zakończeniu każdego z etapów badawczych.

Projekty powyżej 100 tyś euro dofinansowania rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem nawiązania współpracy.

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii LekkichPolitechnika Opolska 
Fraunhofer Project Center for Advanced Lightweight Technologies at the Opole University of Technology
Prószkowska 76, 45-758 Opole, Polska | Poland

tel. +48 77 449 8204 | fpc@po.opole.pl | www.fpc.po.opole.pl

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy