Nabór Wniosków na Podstawowe Wsparcie Pomostowe

Dotyczy projektu: „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

Uprzejmie informujemy,  że w terminie od 26.11.2018r.  do 30.11.2018r. będzie można składać  wnioski  o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane będą w Kluczborku, w Biurze projektu, w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22 , od godz. 8:00 do godz. 14:00.

 

Do wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zaliczają się tylko:

 • koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na ten rodzaj wydatku do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaconych składek ZUS do dnia złożenia wniosku.

 • koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów),

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na ten rodzaj wydatku do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy wynajmu lub dzierżawy.

 • koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

W sytuacji gdy Przedsiębiorca zdecydował się na zainstalowanie we własnym mieszkaniu/domu  dodatkowego licznika mierzącego zużycie energii/gazu/ogrzewania/wody w pomieszczeniach przeznaczonych pod działalność gospodarczą i ubiega się o dofinansowanie na ten rodzaj kosztu - do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy na firmę

 • koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów (bez kosztów raty za urządzenie np. tablet, smartfon)
 • koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów),
 • koszt opłat za użytkowanie łącza internetowego,
 • koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy),
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio  z prowadzoną działalnością gospodarczą, ( w zał. stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WO)
 • koszty usług prawnych,
 • koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych tj. tylko koszty zakupu: papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa.

Ponadto informujemy, że:

 • wydatki ujęte we wniosku muszą być ściśle powiązane z charakterem prowadzonej działalności oraz odzwierciedlać faktycznie poniesione koszty od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • we wniosku (zał.18) w Kolumnie „Uzasadnienie kosztów” należy wyczerpująco opisać/uzasadnić konieczność  poniesionego kosztu (w tym wypadku zastosowanie tylko jednego zdania typu:  „na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej” nie jest opisem wyczerpującym)
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć Realizatorowi na jego żądanie i w terminie przez niego ustalonym dokumenty na podstawie, których możliwe  będzie zweryfikowanie  czy  wydatki wymienione we wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe zostały faktycznie poniesione.

W załączeniu:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych”.
 • Formularz Wniosku (zał.nr 18)
 • Załączniki do wniosku ( zał.nr 5,6, 19 oraz Oświadczenie o statusie podatnika Vat)
 • Skan pisma z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 4 września 2017r.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie w języku polskim, w dwóch egzemplarzach oraz zaparafować i ponumerować strony numeracją ciągłą.

Każdy egzemplarz wniosku należy wpiąć w osobny skoroszyt.

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy