Pożyczki 0% na Efektywność Energetyczną i Termomodernizację

POŻYCZKI NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W MSP

___

 

Pożyczki na Efektywność Energetyczną przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MSP zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego

 

POŻYCZKOBIORCA:

Przedsiębiorstwo z sektora MSP zarejestrowane, mające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego


MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota do 1 300.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100%  brutto.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. Inwestycje polegające na zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 2. Inwestycje polegające na zastosowaniu technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią.
 3. Inwestycje polegające na zastosowaniu energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.
 4. Inwestycje polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej
 5. Inwestycje polegające na instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł  odnawialnych, jako element uzupełniający projektu.
 6. audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

W przypadku projektów, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60% okres spłaty może zostać wydłużony do 120 miesięcy, natomiast okres karencji w spłacie kapitału może zostac wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy.


KOSZTY POŻYCZKI:

 1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  0 %  (pomoc de minimis)
  - w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis- na warunkach rynkowych.
 2. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 1. Brak możliwości finansowania zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w związku i na potrzeby realizacji finansowanej inwestycji.
 2. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 25%.
 3. Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 4. W przypadku skorzystania z pomocy de minimis mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 3. Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 4. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Aby otrzymać wsparcie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:
  • audyt energetyczny ex-ante, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • audyt ex-post, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zakresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante.
 2. Audyty energetyczne, o których mowa powyżej muszą zostać przeprowadzone przez audytorów energetycznych, tj. ekspertów/ wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych.
 3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 4. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. 
 5. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 6. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

DOKUMENTY DO POBRANIA RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

DOKUMENTY DO POBRANIA KARTA PODATKOWA


POZOSTAŁE DOKUMENTY:

PEE- Regulamin udzielania pożyczek-teks jednolity 04.07.2018.pdf

Karta produktu.pdf

PEE-Prowizje i opłaty od czynności.pdf

 

 


KONTAKT:

Juszczyk Joanna tel: 77 423 29 18, e-mail: joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl;

Piela Kamil tel:  77 454 26 21, e-mail: kamil.piela@fundacja.opole.pl;

Sitek- Czucza Aneta tel:  77 423 29 15, e-mail: aneta.czucza@fundacja.opole.pl;

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna w MŚP - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9717/2017/1/DIF/066 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 19.277.108,43 zł., z czego 16.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

POŻYCZKA TERMOMODERNIZACYJNA

___

 

Pożyczki Termomodernizacyjne przeznaczone są dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych województwa opolskiego

 

 


MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota do 1 300.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100%  kosztów kwalifikowanych brutto.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. Inwestycje polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zwymianą wyposażenia na energooszczędne, w tym:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej 

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

 

KOSZTY POŻYCZKI:

 1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  0 %  na zasadach pomocy publicznej
  - w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy publicznej- na warunkach rynkowych.
 2. Prowizje i inne opłaty za udzielenie i obsługę pożyczki nie są pobierane.

OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU:

 1. Brak możliwości:
  - spłaty zobowiązań publiczno- prawnych Wnioskodawcy,
  - refinansowania inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
  - refinansowania jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  - zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w związku i na potrzeby realizacji finansowanej inwestycji.
 2. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 25%.
 3. Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 4. W przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element inwestycji) wsparcie nie zostanie udzielone na użytkowane/ eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 5. W zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła (tj. zmiany spalanego paliwa) projekty, które skutkują redukcja CO2 poniżej 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji oraz nie spełniają wymogów dyrektywy 2009/125/WE, nie kwalifikują się do wsparcia.
 6. W przypadku skorzystania z pomocy de minimis mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

 1. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
 2. Weksel in blanco.
 3. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Aby otrzymać wsparcie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:
  • audyt energetyczny ex-ante, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie mozliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • audyt ex-post, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zaktresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante.
 2. Audyty energetyczne, o których mowa powyżej muszą zostać przeprowadzone przez audytorów energetycznych, tj. ekspertów/ wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych.
 3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 4. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. 
 5. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 6. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu. Regulamin oraz karta Produktu dostepne wkrótce.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania- Wspólnoty

Dokumenty do pobrania- Spółdzielnie

 


POZOSTAŁE DOKUMENTY:

PT- Karta produktu.pdf

PT- Regulamin udzielania pożyczek-tekst jednolity 04.07.2018.pdf

PT-Prowizje i opłaty od czynności.pdf

 


 

KONTAKT:

Juszczyk Joanna tel: 77 423 29 18, e-mail: joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl;

Piela Kamil tel:  77 454 26 21, e-mail: kamil.piela@fundacja.opole.pl;

Sitek- Czucza Aneta tel:  77 423 29 15, e-mail: aneta.czucza@fundacja.opole.pl;

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9417/2017/1/DIF/069 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 19.277.108,43 zł., z czego 16.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Wszystkie aktualności

Partnerzy