Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Celem Konkursu ogłoszonego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

 

Żródło: zus.pl 

W załączeniu publikujemy katalog działań inwestycyjnych i doradczych

Udziały procentowe wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne oraz maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania Projektu wynoszą:

 

KATALOG DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH

 1. Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np.: nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących.
 2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.
 3. Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia).
 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.
 5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki.
 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.
 7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym
 8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych
 9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem
 10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
 11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).
 12. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym.
 13. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 14. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne
 15. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, urządzeń odpylających na sucho i na mokro, cyklonów, elektrofiltrów oraz urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych).
 16. . Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, ściany i komory lakiernicze zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.).
 17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
 18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, rusztowania ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome –przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań).
 19. Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne).
 20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 25 kN/m2 (szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).
 21. Zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery, balustrady, pachołki, barierki rozporowe lub zapory drogowe, belki świetlne, sygnalizatory świetlne, itp.) oraz detektory, wiatromierze, itp.
 22. Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowoszkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, przyczepy leśne, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny)
 23. Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) oraz innych urządzeń samojezdnych (o udźwigu do 1 tony) wyposażonych np.: w chwytaki, służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w przypadkach, gdy zastosowanie innych środków, w tym urządzeń przemieszczanych ręcznie, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń przy doraźnych zespołowych pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów. (Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 30.000 zł.)
 24. Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy.
 25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych.
 26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy, kontenery-magazyny chemiczne izolowane), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki.
 27. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym”. (Nie podlega dofinansowaniu sprzęt roboczy (np.: odzież, rękawice, obuwie, itp.), narzędzia pracy, sprzęt pomocniczy (np.: worki, skrzynie, radiotelefony)

 

 

 

KATALOG DZIAŁAŃ DORADCZYCH

 1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  1) czynniki chemiczne i pyły;
  2) czynniki biologiczne;
  3) czynniki fizyczne: hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, elektryczność statyczna, promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne (np.: podczerwone, widzialne i nadfioletowe), mikroklimat, itp.;
  4) czynniki uciążliwe (np.: oświetlenie elektryczne, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, monotypia).

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Izby Gospodarczej "Śląsk", z uwagi na zbliżający się termin naboru oraz konieczność sporządzenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, osoby zainteresowane prosimy o możliwie szybki kontakt. 

 

 

 

 

Izba Gospodarcza Śląsk
ul. Ozimska 184 l.11;
45-310 Opole

77 453 84 84
77 453 84 83

k.sochal@igsilesia.pl;
projekty@igsilesia.pl

                                                                                                                                       

                       

 

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy