NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
 

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”” jest realizowany przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach I Naboru.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (tj. załącznik nr 22) wraz z wymaganymi załącznikami (tj. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, załącznik nr 5+kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, załącznik nr 6 oraz nr 19)należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 05.07.2018r. do 12.07.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 wzory dokumentów znajdują się do pobrania na stronie http://inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.html 

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

Załącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc
plus zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z ZUS i Urzędu Skarbowego ważne 2 miesiące.
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
Załącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Załącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
Załącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc


Pozostałe dokumenty do wglądu:

Regulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja3.pdf - dokument obowiązkowy do zapoznania się przez Uczestników.
Załącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx
Załącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx
Załącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
Załącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
Załącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
Załącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx
Załącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx
Załącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc
Załącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc
Załącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf

Wszystkie aktualności

Partnerzy