Ocena oddziaływania na środowisko na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2014-2020

Szkolenie z zakresu funduszy europejskich. 

Ocena oddziaływania na środowisko na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2014-2020

 

Termin: 14.08.2018
Miejsce: Opole

Cena netto:
firmy członkowskie: 406,50 zł,
pozostali uczestnicy: 500,00 zł

Szkolenia finansowane co najmniej w 70 proc. ze środków publicznych jest zwolnione z VAT. 

Grupa docelowa: Wszyscy realizatorzy projektów miękkich w całym kraju.

Prowadzący: Michał Byliniak 

Na salach szkoleniowych spędził ponad 7000 godzin, to blisko 900 dni szkoleniowych.

Realizował projekty szkoleniowe oraz współtworzył procesy i procedury m.in. dla takich Klientów jak: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PARP, NCBR, ARP, Urzędy Marszałkowskie, liczne podmioty sektora biznesu, najwięksi przedstawiciele sektora NGO.

 

 

Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników

 • podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko, w tym uzasadnienie dlaczego IZ ma możliwość i obowiązek weryfikacji dokumentacji środowiskowej składanej w ramach wniosków o dofinansowanie projektów
 • pojęcie  przedsięwzięcia,  przykłady  przedsięwzięć  z  rozporządzenia  OOŚ   i dyrektywy OOŚ pod kątem typów projektów w ramach konkursu oraz klasyfikacja przedsięwzięć pod kątem wymagań ochrony środowiska:

·  mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (gr. I) - obowiązek oceny wynika z mocy prawa

·  mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (gr. II)

-  obowiązek oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny (screening)

·  inne, mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (gr. III)

- obowiązek oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny

· przedsięwzięcia  infrastrukturalne  poza  zakresem  rozporządzenia  OOŚ  i dyrektywy OOŚ - brak obowiązku oceny

· przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne poza zakresem rozporządzenia OOŚ i dyrektywy OOŚ - brak obowiązku oceny

 

Przerwa kawowa

 •   dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR
 •   Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko/obszary Natura 
    2000
 •   wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja środowiskowa

 

Przerwa lunchowa

 • Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt   i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów
 • inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, np. ekspertyza przyrodnicza, tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków
 • powiązanie informacji dotyczących ochrony środowiska w różnych częściach wniosku o dofinansowanie projektu, formularza wniosku o dofinansowanie projektu, załączników dokumentacji technicznej, zezwoleniach na inwestycję i ich spójność.

Przerwa kawowa

 • najczęściej popełniane błędy w dokumentacji środowiskowej oraz inne elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu i kompletowania dokumentacji środowiskowej

Zakończenie szkolenia

Wszystkie aktualności

Partnerzy