Delegowanie pracownika do Czech

DELEGOWANIE PRACOWNIKA DO CZECH
- najważniejsze informacje -


Stosowanie właściwego prawa


Wysyłając pracownika do Czech polski pracodawca jest zobowiązany stosować przepisy czeskiego prawa pracy dotyczące:
1. czasu pracy,
2. urlopów wypoczynkowych,
3. minimalnego wynagrodzenia,
4. warunków wynajmu pracowników, w szczególności przez agencje pracy tymczasowej,
5. zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy,
6. przeciwdziałaniu dyskryminacji.
Pracodawca będzie jednak uprawniony do zastosowania regulacji, które są korzystniejsze niż przewidziane przez prawo czeskie. Polski pracodawca powinien też każdorazowo stosować regulacje prawa polskiego, kiedy są one korzystniejsze dla pracownika od przewidzianych przez prawo czeskie.

Czas pracy
Regulacje czasu pracy w Czechach i Polsce są bardzo podobne. Czeskie regulacje przewidują 8 godzinny dobowy wymiar czasu pracy w 40 godzinnym tygodniu. Tygodniowy wymiar czasu pracy będzie jednak każdorazowo wynosił 38,75 godzin dla pracy w systemie dwuzmianowym i 37,5 godzin dla pracy w systemie trzyzmianowym.
Gdy dobowy wymiar czasu pracy jest wyższy niż 6 godziny, pracownikowi przysługuje 30-minutowa przerwa, która nie jest wliczana do czasu pracy.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku wynosi 4 tygodnie, tj. w praktyce 20 dni.

 

Płaca minimalna
W Czechach obowiązuje płaca minimalna, która w 2018 roku wynosi 73,20 CZK brutto (ok. 12 zł) za godzinę, bądź 12 200 CZK brutto (ok. 2 000 zł) miesięcznie.
Czeski ustawodawca przewidział również rozróżnienie wynagrodzenia minimalnego w zależności od stopnia trudności, wytrzymałości i odpowiedzialności. Wyróżniono 8 grup:
1. pierwsza grupa – 73,20 zł CZK brutto za godzinę oraz 12 200 CZK brutto miesięcznie,
2. druga grupa – 80,80 CZK brutto za godzinę oraz 13 500 CZK brutto miesięcznie,
3. trzecia grupa – 89,20 CZK brutto za godzinę oraz 14 900 CZK brutto miesięcznie,
4. czwarta grupa – 98,50 CZK brutto za godzinę oraz 16 400 CZK brutto miesięcznie,
5. piąta grupa – 108,80 CZK brutto za godzinę oraz 18 100 CZK brutto miesięcznie,
6. szósta grupa – 120,10 CZK brutto za godzinę oraz 20 000 CZK brutto miesięcznie,
7. siódma grupa – 132,60 CZK brutto za godzinę oraz 22 100 CZK brutto miesięcznie.
8. ósma grupa – 146,20 CZK brutto za godzinę oraz 24 400 CZK brutto miesięcznie

 

Obowiązki podmiotu, do którego oddelegowano pracownika
Podmiot, na rzecz którego ma być świadczona praca musi poinformować czeską inspekcję pracy o delegowaniu do niego pracownika z Polski. Obowiązek ten powinien być zrealizowany najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.
Przedsiębiorca, do którego delegowany jest pracownik będzie zmuszony również przechowywać dokumentację dotyczącą delegowania. Dokumentację należy przechowywać co najmniej przez okres 3 lat od daty ustania delegowania.

Miejsce opodatkowania
Co do zasadny miejscem opodatkowania pracownika jest miejsce jego zamieszkania. Jeśli jednak praca będzie wykonywana na terenie Czech wtedy pracownik będzie musiał rozliczyć się ze swojego dochodu w Czechach, jak i w Polsce, przy uwzględnieniu reguł unikania podwójnego opodatkowania.
Jeśli jednak pracownik
a) przebywa w Czechach przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas każdego 12-miesięcznego okresu, oraz
b) wynagrodzenie wypłaca pracodawca lub w jego imieniu ten, kto nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Czech, oraz
c) kosztów wynagrodzenia nie ponosi zakład ani stała placówka, którą pracodawca ma w Czechach,
wówczas pracownik będzie miał możliwość rozliczenia swojego dochodu wyłącznie w Czechach.

Ubezpieczenia społeczne
W chwili obecnej w ramach Unii Europejskiej funkcjonują rozwiązania mające na celu koordynację systemów ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tymi regulacjami, jeśli pracownik będzie oddelegowany na okres nieprzekraczający 24 miesięcy i nie będzie wysyłany, aby zastąpić inną osobę, to w zakresie ubezpieczeń społecznych będzie podlegał polskiemu systemowi ubezpieczeń.
W celu potwierdzenia zastosowania wobec pracownika polskiego systemu ubezpieczeń społecznych niezbędnym będzie zwrócenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wyda w tym przedmiocie zaświadczenia A1.

 

adw. Aleksander Giehsmann
Kancelaria Adwokacka AGK

Wszystkie aktualności

Partnerzy