Jak zostać Członkiem Izby Gospodarczej "Śląsk"?

Członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk” może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. 
Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
Od Uchwały Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania Uchwały.
Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać do biura Izby.
W związku z przystąpieniem do członkostwa firma uiszcza jednorazową wpłatę wpisowego w kwocie 200,00 zł oraz roczną składkę członkowską. 
Kwota składki uzależniona jest od liczby pracowników.

Zgodnie z Uchwałą 8/W/2018 z dnia 25.06.2018 w sprawie składek członkowskich na rok 2019 obowiązują następujące 
opłaty:

 

Liczba pracowników

      Składka roczna w PLN

 Do 2

 250,00

 3 do 5

 300,00

 6 do 10

 400,00

 11 do 20

 700,00

 20 do 50

 900,00

 Powyżej 50

 1 200,00

 

Numer rachunku bankowego:

Alior Bank S.A. oddział Opole
PL 12 2490 0005 0000 4530 8655 1899 


Zgodnie z § 29 Statutu Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu składki członkowskie płatne są w terminach ustalonych przez Radę Izby, czyli do 31 stycznia danego roku, a wpisowe do końca miesiąca po przyjęciu na członka Izby.”

Wysyłka not księgowych z tytułu opłat członkowskich zrealizowana zostanie drogą elektroniczną w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. oraz będzie zawierała informację o ewentualnych zaległościach.

Wysokość składki zostanie określona na podstawie liczby pracowników wskazanych w formularzu aktualizacji danych do pobrania po lewej stronie ekranu

Wysokość opłaty wpisowej nie uległa zmianie i wynosi 200,00 zł

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej "Śląsk" w dniu 25.06.2018 wyraziło zgodę na przesyłanie dokumentacji członkowskiej w tym not księgowych drogą elektroniczną, w przypadku gdy przedsiębiorca chce otrzymać dokument w formie tradycyjnej prosimy o informację na adres info@igsilesia.pl lub telefonicznie pod nr 77 453 84 84


Zgodnie z § 29 Statutu Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu składki członkowskie płatne są w terminach ustalonych przez Radę Izby, czyli do 31 stycznia danego roku, a wpisowe do końca miesiąca po przyjęciu na członka Izby.”

Wysyłka not księgowych z tytułu opłat członkowskich zrealizowana zostanie drogą elektroniczną w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. oraz będzie zawierała informację o ewentualnych zaległościach.

Wysokość składki zostanie określona na podstawie liczby pracowników wskazanych w formularzu aktualizacji danych do pobrania po lewej stronie ekranu

Wysokość opłaty wpisowej nie uległa zmianie i wynosi 200,00 zł

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej "Śląsk" w dniu 25.06.2018 wyraziło zgodę na przesyłanie dokumentacji członkowskiej w tym not księgowych drogą elektroniczną, w przypadku gdy przedsiębiorca chce otrzymać dokument w formie tradycyjnej prosimy o informację na adres info@igsilesia.pl lub telefonicznie pod nr 77 453 84 84


Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2002r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. Nr 141, poz.1179 oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 141, poz. 1182.

Wszystkie aktualności

Partnerzy