Jak zostać Członkiem Izby Gospodarczej "Śląsk"?

Członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk” może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. 
Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. [pobierz]
Od Uchwały Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania Uchwały.
Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać do biura Izby.
W związku z przystąpieniem do członkostwa firma uiszcza jednorazową wpłatę wpisowego w kwocie 200,00 zł oraz roczną składkę członkowską. 
Kwota składki uzależniona jest od liczby pracowników.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2017 ROK

Wysokość opłat jest następująca:

Liczba pracowników       Składka roczna w PLN      Średnia składka miesięczna w PLN
 Do 2  150,00  12,50
 3 do 5  200,00  16,66
 6 do 10  350,00  29,16
 11 do 20  650,00  54,16
 20 do 50  850,00  70,83
 Powyżej 50  1 000,00  83,33


Zgodnie z § 29 Statutu Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu „składki członkowskie płatne są w
terminach ustalonych przez Radę Izby, czyli do 31 stycznia danego roku a wpisowe do końca miesiąca po przyjęciu na członka Izby.”

Jednorazowa wpłata wpisowego : 200,00 PLN.
W przypadku przystąpienia do Izby w drugim półroczu roku kalendarzowego należna składka za dany rok stanowi połowę rocznej składki. 

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2002r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. Nr 141, poz.1179 oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 141, poz. 1182.

Wpłatę wpisowego oraz składki członkowskiej prosimy dokonać na rachunek bankowy :
12 2490 0005 0000 4530 8655 1899 Alior Bank 

Wszystkie aktualności

Partnerzy