Delegowanie pracowników za granicę oraz zatrudnianie cudzoziemców w kraju w 2018 r. Data szkolenia 19.03.2018r. 22 lutego 2018

Coraz większa integracja Polski z Unią Europejską, rozwój wymiany międzynarodowej, zawężający się rynek pracobiorców, bardzo duża ilość zagranicznych inwestycji - wszystkie wymienione przyczyny powodują, że z jednej strony coraz częściej polscy pracodawcy delegują swoich pracowników za granicę a także rośnie liczba zatrudnionych w Polsce osób pochodzących z zagranicy. W ślad za tymi zjawiskami zwiększa się zapotrzebowanie podmiotów zatrudniających zagranicznych pracowników na wiedzę, związaną ze zgodnym z prawem zatrudnianiem i prawidłowym rozliczaniem takich osób. Również biura rachunkowe i doradcy podatkowi coraz częściej spotykają się z takimi oczekiwaniami swoich klientów.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie delegowania pracowników za granicę, zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania pracowników za granicą oraz cudzoziemców w Polsce. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia:

 1. Oddelegowanie, podróż służbowa, odesłanie:
  1. Podróż służbowa a odesłanie za granicę. Podobieństwa i różnice.
  2. Umowy o pracę z pracownikami delegowanymi – czasowa zmiana miejsca pracy, stosowanie przepisów miejscowych
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej:
  1. Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
  2. Dyrektywa wdrożeniowa – przepisy wykonawczych do dyrektywy 96/71
 3. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
  1. Przyjazd i pobyt cudzoziemca w Polsce
  2. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej 
  3. Obywatele państw sąsiadujących z Polską (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia)
  4. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r.
  5.  Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
  6. Zezwolenie na pracę              
  7. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń
 4. Zasady podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej:
  1. Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie pobytu za granicą
  2. Podróż służbowa
 5. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  1. Miejsce zamieszkania
  2. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
  3. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:
   • Wolny zawód
   • Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek
   • Działalność gospodarcza
 6. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek oraz inne obowiązki płatników:
  1. Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
  2. Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym             
  3. Certyfikat rezydencji
  4. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
  5. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1
 7. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami:
  1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej
   • zasady koordynacji
   • pracownicy delegowani
   • pracownicy transportu międzynarodowego
   • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
   • osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie
   • zbieg tytułów do ubezpieczenia (praca i działalność gospodarcza)
  2. Ubezpieczenia osób wykonujących pracę w państwach pozaunijnych oraz osób z państw trzecich wykonujących prace w Polsce

Wykładowca:                                                         
Mariusz Makowski - Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki,  ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą itp.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Termin i miejsce szkolenia:

19.03.2018r. Godzina 9.00-16.00 - Izba Gospodarcza "Śląsk" ul. Ozimska 184, 45-310 Opole 

Koszt udziału jednego uczestnika to:

- dla członków Izby  - 350 zł netto
- dla pozostałych uczestników 420 zł netto

 

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń

Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: szkolenia@igsilesia.pl
edu@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy