"Split Payment" - Podzielona Płatność i inne zmiany w podatku VAT oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT. Data szkolenia 22.03.2018 r. 22 lutego 2018

"Split Payment" - Podzielona Płatność i inne zmiany w podatku VAT oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT

W trakcie szkolenie przekażemy Państwu wiedzę niezbędną do przygotowania firmy na zmiany nadchodzące w związku z ogłoszoną ustawą wprowadzającą system „split payment” („podzielonej płatności”) w podatku VAT od lipca 2018 r.. Szkolenie ma również na celu przybliżenie zagadnień związanych rozliczeniem podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się często w codziennej praktyce gospodarczej.

„Podzielona płatność” jest kolejnym planowanym sposobem na uszczelnienie systemu podatku VAT. Ostatecznie uchwalono jej wejście w od lipca 2018 r. Efekt „split payment” będzie miał wpływ nie tylko na rozliczenia podatkowe ale również na płynność finansową podatników oraz politykę rachunkowości. W medialnym przekazie Ministerstwo Finansów stara się przekonać, że zastosowanie „split payment” będzie miało charakter dobrowolny. Z projektowanych zmian w przepisach wynika jednak, że rozwiązania to w praktyce dotknie każdego podatnika VAT, również podatników zwolnionych. W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu szczegółowo projektowane zmiany przepisów ustawy o VAT oraz Prawa Bankowego, które mają regulować to zagadnienie. Ponieważ korzystanie z systemu „split payment” nie do końca ma być dobrowolne, warto już teraz rozważyć zalety (korzyści) i wady tego systemu, by przygotować się do planowanych zmian, szczególnie pod kątem zachowania płynności finansowej.

W trakcie szkolenia będą omówione także inne planowane zmiany w podatku VAT, z których część może wejść w życie w trakcie roku 2018 r. Omówimy także ogłoszone w ostatniej chwili rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących na rok 2018 r.

Przedstawimy także różne zagadnienia związane z rozliczeniem w zakresie podatku VAT. Omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z odróżnieniem obciążeń kosztowych lub kar umownych od czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pochylimy się również nad zagadnieniami związanymi z ustalaniem prawidłowego momentu obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad, obowiązujących od 2017 r. dla transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” (w tym WNT i import usług oraz krajowe „odwrotne obciążenia”). Omówimy również zagadnienie związane z transakcjami które są fiskalizowane, za uwzględnieniem częstych błędów w określaniu prawidłowego momentu fiskalizacji lub prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego, odmiennego od momentu fiskalizacji.

Dodatkowo, omówionych zostanie szereg innych zagadnień wymienionych w programie szkolenia oraz poruszonych przez uczestników w trakcie szkolenia.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT
 2. Zmiana w ustawie o VAT - mechanizm podzielonej płatności („split payment”)
 3. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od lipca 2018 r.
 4. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
 5. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
 6. korzyści zastosowania „split payment”
 7. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym
 8. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 9. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
 10. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 11. czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
 12. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić racunek VAT?
 13. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 14. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 15. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 16. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 17. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?
 18. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”
 19. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 20. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 21. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 22. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”
 23. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”
 24. formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”
 25. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”
 26. prawo do odliczenia VAT a „split payment”
 27. termin zwrotu VAT a „split payment”
 28. transakcje międzynarodowe a „split payment”
 29. Inne zmiany dotyczące podatku VAT 2018 - 2019
 30. Zmiana Ordynacji podatkowej (obowiązuje od 25 grudnia 2017 r.) – nowe narzędzia sprawdzania rzetelności kontrahenta:
 31. Możliwość sprawdzania ujęcia transakcji przez kontrahenta,
 32. Możliwość sprawdzenia rzetelności składania deklaracji oraz zapłaty podatku przez kontrahenta,
 33. Możliwe skutki zmian dla oceny zachowania należytej staranności przez podatnika.
 34. Centralny Rejestr Podatników VAT:
 35. Zakres danych zawartych w rejestrze,
 36. Kontrowersyjne zmiany w ustawach PIT i CIT związane z rejestrem podatników VAT czynnych – jakie skutki w kosztach uzyskania przychodów w związku z nie sprawdzeniem danych kontrahenta?,
 37. Rejestr Podatników VAT czynnych a solidarna odpowiedzialność kontrahentów – kiedy niesprawdzenie kontrahenta może skutkować zapłatą jego podatku?
 38. Kasy rejestrujące 2018 - 2019:
 39. Omówienie rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych na rok 2018 - rozszerzony katalog usług objętych bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji,
 40. Harmonogram wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących dla poszczególnych branż,
 41. nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
 • Problematyczne zagadnienia w rozliczaniu podatku VAT - aspekty prawne i praktyczne
 1. Odwrotne obciążenie od 2017 r. - nowe zasady odliczania VAT przy transakcjach objętych Odwrotnym Obciążeniem – w tym odliczanie VAT przy imporcie usług i WNT,
 2. kiedy dochodzi do konieczności odrębnego wykazania podatku należnego i naliczonego?
 3. kiedy nastąpi konieczność zapłaty odsetek?
 4. ważny wyrok WSA odnośnie nowych zasad odliczeń przy odwrotnych obciążeniach.
 5. Świadczenie usług – problematyczne zagadnienia w rozliczeniach VAT
 6. Usługi świadczone w okresach rozliczeniowych muszą mieć charakter ciągły? – jak orzekają sądy w sporach podatników z fiskusem?,
 7. Świadczenie usług budowlanych, instalacyjnych i budowlano-montażowych poza terytorium Polski – jak nie wpaść w pułapkę rejestracji do VAT w innym kraju?
 8. Nabycie towaru na terytorium Polski od podmiotu niebędącego polskim podatnikiem VAT- jak opodatkować taki zakup i jak wykazać prawidłowo w deklaracji VAT?
 9. Czy świadczenie usługi dla podatnika zarejestrowanego w Polsce do VAT może być eksportem usług?
 10. Czy kara umowna może być czynnością opodatkowaną VAT?
 11. Zwrot kosztów a refakturowanie? – kiedy dochodzi do opodatkowania VAT jeżeli ktoś pokrywa koszt usługi? – najczęściej popełniane błędy oraz ich konsekwencje dla stron transakcji,
 12. Nieodpłatne świadczenie usług – czy zawsze podlega opodatkowaniu? – nieodpłatne świadczenie usług a nieodpłatna dostawa towarów – zasadnicze różnice w rozliczeniu VAT
 13. Czy przy imporcie usług lub przy usługach objętych odwrotnym obciążeniem do odliczenia podatku naliczonego zawsze niezbędne jest posiadanie faktury?,
 14. Kasy fiskalne, faktury oraz faktury korygujące – problemy praktyczne
 15. Kasy fiskalne – moment fiskalizacji a moment powstania obowiązku podatkowego – najczęściej popełniane błędy, w szczególności w zakresie obliczania limitu zwolnienia do 20 000 zł,
 16. Czynność zwolnione z fiskalizacji – kiedy nie ma obowiązku fiskalizacji sprzedaży pomimo posiadania kasy fiskalnej?
 17. Czy czynność zwolnione z fiskalizacji wlicza się do kwotowego limitu zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?,
 18. Faktury wystawiane do paragonów – czy powinny być ujmowane w ewidencji VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 r.? – najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów,
 19. Faktury wystawiane do paragonów – czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę gdy nabywca nie zwraca paragonu?
 20. Faktury korygujące – korygowanie błędów na fakturze poprzez wystawianie faktury korygującej „do zera” oraz wystawianie nowej faktury – najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów
 21. Uzyskanie potwierdzenia faktury korygującej – czy zawsze konieczne? Możliwe sposoby potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w interpretacjach Ministerstwa Finansów – „żółta zwrotka” odchodzi do lamusa?
 22. "Rabat pośredni" - na czym polega i jak go rozliczyć – czy należy korygować podatek naliczony?

 

Termin i miejsce szkolenia:

22.03.2018r. Godzina 9.00-16.00 - Izba Gospodarcza "Śląsk" ul. Ozimska 184, 45-310 Opole 

Koszt udziału jednego uczestnika to:

- dla członków Izby  - 260 zł netto
- dla pozostałych uczestników 310 zł netto

 

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń

Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: szkolenia@igsilesia.pl
edu@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy