Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

Beneficjent Wiodący: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ( www.karr.pl)

Partnerzy projektu:

Sudecka Izba Przemysłowo-handlowa w Świdnicy ,- www.siph.pl

Izba Gospodarcza „ Śląsk”, - www.igsilesia.pl

Karkonosze Związek Miast i Gmin - Krkonoše – svazek měst a obcí - www.krkonose.eu

Izba Gospodarcza w Hradec Kralove- Krajská hospodářská komora Královéhradeckého krajewww.komora-khk.cz

Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą-Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisouwww.ohkjablonec.cz

Okres realizacji: od 01.01.2017r.do 31.12.2018r

Wartość projektu: 560 769,50 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 476 654,07 €

 

Opis projektu:

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów, zniesiono wiele barier granicznych. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania na czesko-polskim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niewystarczająca liczba liderów stymulujących wspólne projekty. Bez zaangażowania partnerów z obu stron granicy współpraca traci swoją dynamikę. Wciąż w wielu zakresach brakuje jeszcze platform do ciągłej transgranicznej komunikacji i  współpracy, które nadal napotyka na liczne przeszkody. Istotnym problemem jest niedostatecznie wykorzystany potencjał współpracy instytucji i społeczności na obszarze objętym programem. Peryferyjność obszaru wsparcia wiąże się z niskim poziomem inwestycji i atrakcyjnością dla kapitału. Problemem jest duża liczba osób długotrwale pozostających bez pracy i emigracja mieszkańców z obszaru wsparcia. Transgraniczny region nie jest postrzegany jako jednolity rynek. Brak wystarczającej współpracy w obszarach: zatrudnienia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, turystyki, świadomości konsumenckiej. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na te problemy poprzez utworzenie trwałej tematycznej platformy współpracy transgranicznej - sieci współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Utworzenie takiej struktury wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. Prowadzenie regularnych spotkań w ramach grup roboczych, wzajemne poznanie, wspólna identyfikacja priorytetów pozwoli niwelować przeszkody i bariery prawne, administracyjne oraz językowe stojące na drodze do nawiązywania ściślejszej współpracy. Ukierunkowane  tematycznie grupy robocze odzwierciedlają najważniejsze problemy regionu.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy jakim jest utworzenie sieci sieć współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego w oparciu o 5 tematycznych transgranicznych grup roboczych (ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu cz-plds. produktów regionalnych na pograniczu cz-plds. prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu cz-pl, ds. rozwoju regionalnego i turystyki na pograniczu cz-plds. mobilności pracowniczej na pograniczu cz-pl). Tematyka grup roboczych bezpośrednio wynika z bieżących problemów czesko-polskiego pogranicza,  strategii dotyczącej wkładu programu EWT w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Posiedzenia grup roboczych będą mieć otwarty charakter. Do udziału w nich poza partnerami projektu będą zapraszane wszelkie podmioty po obu stronach granic zainteresowane bezpośrednio wybraną problematyką tj.: izby gospodarcze, stowarzyszenia i związki, fundacje, cechy rzemiosł, inkubatory, klastry, urzędy pracy, samorządy, przedsiębiorstwa, wszelkie inicjatywy społeczne itp. Zaplanowane działania projektu wpłyną na zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.

Grupy robocze zajmują się :

- organizacją spotkań w ramach grup roboczych, do udziału, w których zapraszani są przedstawiciele polskich i czeskich instytucji społeczno- gospodarczych

- definiowaniem problemów występujących w regionie

- organizacją imprez społeczno- gospodarczych ( giełd kooperacyjnych, wystaw, forów dyskusyjnych, warsztatów tematycznych, wizyt studyjnych, itp.)

- biorą udział w giełdach pracy i tworzą bazy firm poszukujących pracowników , bazy poszukujących zatrudnienia,

- usługami informacyjnymi w dziedzinie współpracy gospodarczej i transgranicznego rynku pracy,

- wypracowaniem fachowych pakietów informacyjnych w zakresie przedsiębiorczości w Republice Czeskiej I Polsce,

- wypracowaniem i publikacją transgranicznej instrukcji w zakresie zatrudnienia,

- nauką języka polskiego i czeskiego ,

 

Pakiety informacyjne:

„PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODATKI, UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY W POLSCE I REPUBLICE CZESKIEJ W 2017 ROKU”

Prowadzenie działalności gospodarczej, podatki, ubezpieczenia i prawo pracy w Republice Czeskiej w roku 2017
Legislativní podmínky podnikání v České republice 2017, aktuální daňová legislativa, pracovní právo
Działalność gospodarcza w Polsce w 2017 roku
Podnikání v Polsku v roce 2017
Podatki w Polsce w 2017 roku
Daně v Polsku v roce 2017
Ubezpieczenia w Polsce w 2017 roku
Pojištění v Polsku v roce 2017
Prawo pracy w Polsce w 2017 roku
Pracovní právo v Polsku v roce 2017

Do pobrania: 

>>  wersja na płytę CD

Wszystkie aktualności

Partnerzy