Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS na opiekę nad dzieckiem. Komu przysługuje, jak złożyć wniosek. Wzór oświadczenia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej ósmego roku życia. Dodatkowy zasiłek mogą wziąć rodzice na 14 dni (łącznie na oboje rodziców) niezależnie od ilości dzieci. Rodzice mogą podzielić się opieką nad dziećmi w ramach tych 14. dni.


Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Obecnie o zasiłek mogą się ubiegać rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku do 8 lat. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Ile dni zasiłku przysługuje?

Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko zostanie zamknięta z powodu zagrożenia koronawirusem, rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 14 dni (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Co najważniejsze, nie sumuje się on ze „standardowym” zasiłkiem, z którego mogą korzystać rodzice przez 60 dni. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z nich. Rodziciele mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki.

Dla kogo i na jakich zasadach?

O wypłatę zasiłku opiekuńczego mogą wystąpić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy muszą zająć się dzieckiem, kiedy w szkołach, przedszkolach, żłobkach są zawieszone zajęcia. Prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje także, jeżeli szkoła nie została zamknięta, ale powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny konkretnego dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka, bo oznacza niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

Przy jakiej umowie obowiązuje?

Co ważne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym; nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale również tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. pracują na umowie zlecenie lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Kogo i kiedy należy poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS. Można to zrobić w dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Pamiętać jednak należy, że roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku. Oświadczenie może zostać złożone drogą mailową. Pamiętajmy też, że wypełniając formularz wniosku, można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których rodzic nie był zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub okres, gdy dziecko miało zapewnioną opiekę innej osoby.


Ile wynosi zasiłek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Jego wysokość wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem. Od tej kwoty trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłaca rodzic. Jeśli rodzic nie jest pracownikiem, to podstawą jest przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym opiekujemy się dzieckiem. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71 procent.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Infolinia ZUS
Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Są dwie dedykowane linie. Rodzice powinni wybrać linię „koronawirus – zasiłki”, która dotyczy zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

 

ZUS stworzył wzór Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 (koronawirusa) żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Wypełnienie tego dokumentu jest niezbędne w celu otrzymania zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad dzieckiem.

Edytowalny wzór oświadczenia do pobrania w sekcji załączniki.

Wszystkie aktualności

Partnerzy