Usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowni Przedsiębiorcy, 

Izba Gospodarcza "Śląsk" jako Instytucja Otoczenia Biznesu zaprasza do skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych.

 

L.P.

Nazwa usługi

Krótki opis

1.

COACHING

Coaching jest doskonałą ścieżką trwałego rozwoju firmy poprzez dynamiczne, zogniskowane wsparcie kadry zarządzającej i kadry menedżerskiej indywidualnym procesem. Procesy coachingowe pozwalają na rzeczywiste wdrożenie nowych strategii myślenia  i działania oraz wzmacniają rozwój pożądanych umiejętności kierowniczych i zarządczych.

2.

DORADZTWO ORGANIZACYJNE

Doradztwo organizacyjne w zakresie efektywnego zarządzania procesami biznesowymi firmy obejmujące analizę procesów biznesowych w firmie; mapowanie procesów biznesowych; pomiar procesów i propozycje optymalizacji procesów.

3.

DORADZTWO W ZAKRESIE
ORGANIZACJI WEJŚCIA NA
RYNKI ZEWNĘTRZNE

Doradztwo w zakresie organizacji wejścia na rynki zewnętrzne, w szczególności: 
1.Doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych wewnątrz firmy;
2. Doradztwo w zakresie organizacji działu eksportu ; 
3. Doradztwo w zakresie dostępnych możliwości pozyskania partnerów biznesowych.

4.

OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJA
STRATEGII ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTWA

Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące przygotowanie analizy sytuacji firmy; określenie Misji przedsiębiorstwa; opracowanie strategii firmy; opracowanie planów taktycznych;  określenie konsekwencji finansowych; monitorowanie realizacji strategii.

5.

OPRACOWANIE STRATEGII WEJŚCIA
NA RYNKI ZEWNĘTRZNE

Opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne czyli planu rozwoju eksportu w oparciu o poniższe elementy:

1. Analiza/audyt sytuacji firmy. 2. Analiza rynków dla działalności eksportowej. 3. Wybór produktów/usług eksportowanych. 4. Przygotowanie planu dystrybucji.

5. Przygotowanie planu promocji firmy. 6. Opracowanie budżetu. 7. Harmonogram wdrożenia planu eksportu.

6.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia specjalistyczne z międzynarodową akredytacją ICF w zakresie projektowania modelu biznesowego firmy; efektywnego zarządzania procesami biznesowymi firmy i projektami; skutecznego kierowania zespołami projektowymi i operacyjnymi; budowania relacji z klientami i dostawcami; kompetencji interpersonalnych, menedżerskich, przywódczych i sprzedażowych.

7.

DOSTARCZANIE USŁUG
PROINNOWACYJNYCH – NOWE USŁUGI

Dostarczanie usług proinnowacyjnych w postaci opracowania strategii innowacji w zakresie wdrożenia na rynek nowej usługi

8.

DOSTARCZANIE USŁUG PROINNOWACYJNYCH - pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji

Dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji) w postaci opracowania strategii innowacji w zakresie wdrożenia na rynek nowego produktu, usługi; nowej metody marketingowej; nowego procesu biznesowego; nowego procesu operacyjnego firmy.

9.

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEDSTAWIENIA I WDROŻENIA  EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA, NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ I STANDARDÓW W GASTRONOMII I HOTELARSTWIE.

Usługa szkoleniowa z zakresu analizy obiektu i wdrożenia efektywnego zarządzania nowoczesnych rozwiązań i międzynarodowych standardów w obszarze gastronomii i hotelarstwa.

Szkolenie dotyczy:

- analizy aktualnego poziomu efektywności w kluczowych działach obiektu hotelowego: kuchnia, restauracja, recepcja, służba pięter, dyrekcja i administracja

-Przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, międzynarodowych standardów, specjalistycznych narzędzi wykorzystywanych w hotelarstwie i gastronomii

 -dostosowania i wdrożenia w obiekcie standardów, procedur, narzędzi wpływających na poprawę sytuacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa, lepsze postrzeganie obiektu na rynku lokalnym i ogólnopolskim,  efektywne zarządzanie i efektywna organizacja  pracy w kluczowych działach,

- analizę wprowadzonych działań i rozwiązań poprzez działania wspierające dla przedsiębiorcy

W przygotowaniu  usługi w zakresie:

- audyt w firmach transportowych

- eksport i certyfikacja produktów spożywczych

- udział w targach, konferencjach, seminariach

- szkolenia specjalistyczne dla branży rehabilitacyjnej

- doradztwo marketingowe 

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 • budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • chemiczna
 • drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • maszynowa i elektromaszynowa
 • metalowa i metalurgiczna
 • paliwowo-energetyczna
 • rolno-spożywcza
 • transport i logistyka
 • usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • usługi turystyczne

mogą otrzymać do 70% dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: 

"Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego" [szczegóły w linku: KLIKNIJ]

na co można dostać wsparcie?


DOTACJA

(katalog usług możliwych do sfinansowania poprzez dotacje jest katalogiem zamkniętym)

 1. doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów,
 2. opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,
 3. organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych),
 4. usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i designu,
 5. dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii
  i innowacji).

PROMESA

(w przypadku promes katalog usług możliwych do sfinansowania jest otwarty). Promesę można uzyskać m.in. na:

 1. opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości,
 3. doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),
 4. usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział
  w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach),
 5. doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne,
 6. dostęp do płatnych baz danych, raportów i analiz,
 7. certyfikację i standaryzację usług i produktów,
 8. audyt energetyczny,
 9. wynajem urządzeń laboratoryjnych,
 10. informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej,
 11. szkolenia specjalistyczne,
 12. inne usługi wysoko specjalistyczne.

Rodzaje udzielanego wsparcia

DOTACJA:

 1. Udzielana jest przez OCRG mikro, małym i średnim firmom na usługi podstawowe (usługi standardowe,
  o niższym stopniu specjalizacji).
 2. Przyznawana jest w formie refundacji.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna kwota dotacji przyznanych jednemu mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG: najpierw firma dokonuje zapłaty za usługę,
  a następnie przekazuje do OCRG dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, na podstawie których uzyskuje refundację w wysokości 70% kosztu usługi.

PROMESA:

 1. Udzielana jest przez OCRG dla mikro, małych i średnich firmn na usługi prorozwojowe, wysoko wyspecjalizowane.
 2. Przyznawana jest w formie wsparcia niefinansowego.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna wartość promes przyznanych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć
  150 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG w następujący sposób: firma uiszcza zapłatę dla instytucji otoczenia biznesu w wysokości min. 30% kosztów usługi stanowiącą jego wkład własny oraz przekazuje tej instytucji promesę przyznaną przez OCRG. Na podstawie tej promesy instytucja otoczenia biznesu rozlicza się z OCRG.

 

Zakres naszych usług jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Przedsiębiorcy. Zapewniamy bezpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu +48 774538483,  drogą mailową: projekty@igsilesia.pl 

Zapraszamy do kontaktu!

Wszystkie aktualności

Partnerzy