Szkolenie Umowy w obrocie gospodarczym

 

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi

i zagranicznymi po zmianach przepisów?

Szkolenie „Umowy w obrocie gospodarczym – zasady konstruowania” zabezpieczy Twoją firmę na etapie zawierania umowy przed szkodliwymi postanowieniami!

 

Program szkolenia:

 

Dzień 1

 

1.Wyjaśnienie podstawowych pojęć

2.Oświadczenie woli (oświadczenie woli składane w postaci elektronicznej)

3.Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, osobowość prawna

4.Zobowiązanie, świadczenie, dług, odpowiedzialność

5.Rodzaje umów i zasady obowiązujące w obrocie gospodarczym (w tym zasady obowiązujące w obrocie konsumenckim)

6.Umowy nazwanie i nienazwane

7.Tryby zawierania umów

8.Zasady konstruowania umów, formy czynności prawnych

9.Wzorce umowne

10.Strony umowy i ich reprezentacja – czyli jak w sposób prawidłowy określić strony umowy i ustalić prawidłową reprezentację

11.Osoby fizyczne

12.Osoby prawne (spółki prawa handlowego, znaczenie wpisów w Krajowym 13.Rejestrze Sądowym, Skarb Państwa, Fundacja Stowarzyszenie, Spółdzielnia, Wspólnota mieszkaniowa)

14.Zgody osób trzecich

15.Przedstawicielstwo: pełnomocnictwo i prokura

16.Ćwiczenia

 

Dzień 2

 

Elementy umowy

1.Elementy przedmiotowo istotne umowy. Elementy podmiotowo istotne umowy.

2.Zabezpieczenia wykonania umowy (hipoteka, zastaw, ustawowe prawo zatrzymania, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, zadatek, zaliczka, kara umowna, weksel, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa, gwarancja i rękojmia, ubezpieczenie przedmiotu umowy, gwarancja zapłaty za roboty budowlane*, klauzula ubezpieczenia OC i NW*).

  1. Dodatkowe klauzule umowne (klauzule z zakresu autorskich praw majątkowych, najważniejsze postanowienia w umowach o roboty budowlane*, zakaz konkurencji, klauzula arbitrażowa, klauzula salwatoryjna, prawo odkupu, prawo pierwokupu, odstąpienie od umowy i odstępne, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, rodzaje wynagrodzenia, wydanie i odbiór rzeczy, klauzula waloryzacyjna, klauzule na wypadek opóźnienia i zwłoki, określenie sposobu zapłaty i dnia zapłaty, siła wyższa)
  2. Odsetki
  3. Postanowienia końcowe umów (termin wejścia w życie umowy, wersje językowe umowy, adresy, zmiana i uzupełnienie umowy, załączniki, podpisy)

 

KIM JEST TRENER

Karolina Gołańska-radca prawny, prowadzi kancelarię prawną w Opolu oraz pracuje w administracji rządowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym (w tym prawie rodzinnym, prawie spadkowym, prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Jej zainteresowania skupiają się także wokół prawa administracyjnego oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

 

GWARANTUJEMY:

  • Przeprowadzenie warsztatu z maksymalnym naciskiem na formę ćwiczeniową
  • Pełen zestaw materiałów
  • Certyfikaty

 

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Wrocławska 133, Opole

Termin:  13-14 grudnia 2018  w godzinach 9:00 – 16:00

Cena: 360 brutto/osobę

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy