Zapytanie ofertowe nr 1/03/2018/PLCZ z dnia 07.03.2018

Opole, 07.03.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/03/2018/PLCZ

z dnia 07.03.2018

 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Transport obsługi i materiałów na targi Mobitex w Brnie w terminie 25-28.04.2018 roku na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT

15.03.2018r. do godz. 11.00

ZAMAWIAJĄCY

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Ul. Ozimska 184,45-310 Opole, NIP: 756-10-31-378

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 Oferty proszę przesyłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, lub na adres poczty elektronicznej: a.kotulska@igsilesia.pl ,  bądź faxem pod nr.: 077 453 84 84.

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Wszelkich informacji udziela: Anna Kotulska, tel. 077 453 84 84. Biuro czynne od godz. 8.00 do godz. 16.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Opole – Brno

CEL ZAMÓWIENIA

Transport obsługi i materiałów na targi Mobitex w Brnie w terminie 24-28.04.2018 roku w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Wyjazd z Opola z siedziby Izby Gospodarczej „Śląsk” na targi Brnie w dniu  24.04.2018
- powrót z Brna do Opola w dniu 28.04.2018 w godzinach wieczornych
Transport oraz ubezpieczenie dla 3 osób na targi i do hotelu, oraz przewóz materiałów na targi i z targów

Szczegółowe warunki (m.in. godziny wyjazdu, typy materiałów promocyjnych do przewiezienia ) zostaną uzgodnione z wykonawcą podczas podpisywania umowy.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:  24.04.2018 – 28.04.2018
Miejsce: Opole-Brno

 

DODATKOWE WARUNKI

- termin związania ofertą – do 28.04.2018

- brak możliwości składania ofert częściowych

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego dotrzymania wszystkich warunków umowy

 

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)

-Oferta (może być na załączonym formularzu oferty)

-Oświadczenie o braku powiązań

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta nieposiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

 

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI


Cena: 100 pkt.

Ocenie podlega cena łączna brutto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną brutto, tj. 100 pkt.  Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (Cena  brutto najniższa / cena brutto danej oferty) *100 pkt.

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

 

INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wzór formularza oferty
  2. Wzór oświadczenia o braku powiązań
Wszystkie aktualności

Partnerzy